VIDEO Peştera Movile, capsula timpului pentru 5,5 milioane de ani. Mediul din grotă, asemuit celui de pe Marte — viaţă fără oxigen

0
373

Peş­te­ra Movi­le de pe lito­ra­lul româ­nesc este con­si­de­ra­tă de spe­o­logi una din­tre cele mai mari des­co­pe­riri şti­inţi­fi­ce ale seco­lu­lui XX. Caver­na este uni­că, dato­ri­tă sis­te­mu­lui de che­mo-sin­te­ză prin care orga­nis­me­le au supra­vi­eţu­it, în lip­sa oxi­ge­nu­lui, prin oxi­da­rea unor sub­stanţe mine­ra­le. Inclu­siv cer­ce­tă­to­rii de la NASA au com­pa­rat medi­ul din Peş­te­ra de la Movi­le cu cel de pe pla­ne­ta Mar­te.

pestera_movile_mangalia

Explo­ra­to­rii cer­ce­tând peş­te­ra Movi­le Sur­să foto speologie.org.

Până în 1990, când s‑a ince­put explo­ra­rea peş­te­rii, cei 12.000 de metri pătra­ţi au fost com­plet izo­la­ţi de schim­bă­ri­le mediu­lui exte­ri­or. Eco­sis­te­mul se pre­su­pu­ne că ar fi fost sepa­rat de medi­ul exte­ri­or pen­tru apro­xi­ma­tiv 5.5 mili­oa­ne de ani, che­mo­sin­te­za fiind pro­ce­sul care stă la baza func­tio­na­rii sis­te­mu­lui“ expli­că spe­o­lo­gii de la Gru­pul pen­tru Explo­rări Subac­va­ti­ce şi Sub­te­ra­ne (GESS), cei care au gri­jă de Peş­te­ra Movi­le.

Descoperirea de la Mangalia

Dacă Nico­lae Ceau­şes­cu n‑ar fi ordo­nat con­stru­i­rea unei ter­mo­cen­tra­le lân­gă Man­ga­lia, uni­ver­sul de la Movi­le ar fi rămas necu­nos­cut. Spe­o­lo­gii de la Gru­pul pen­tru Explo­rări Subac­va­ti­ce şi Sub­te­ra­ne (GESS) sunt cei care o au în gri­jă.

Lide­rul GESS Cris­ti­an Las­cu, redac­tor-şef al revis­tei Natio­nal Geo­gra­phic Roma­nia, a rela­tat cum a decurs des­co­pe­ri­rea peş­te­rii denu­mi­te un teza­ur bios­pe­o­lo­gic.

În 1986, Nico­lae Ceau­şes­cu ordo­na înce­pe­rea inves­ti­ga­ţi­i­lor geo­lo­gi­ce în zona 2 Mai — Vama Veche în vede­rea con­stru­i­rii unei ter­mo­cen­tra­le uri­a­şe. Se zice că dic­ta­to­rul ar fi indi­cat locul chiar din eli­cop­ter. Locul indi­cat era o zona car­sti­că domi­na­tă de movi­le (local­ni­cii numeau movi­le ridi­că­tu­ri­le de pământ).

Cites­te mai mult: adev.ro/nkdvff, 28.02.2015.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply