Poveștile Mării Negre”, spuse și la Mangalia

0
250

cristian_celaera

     După Con­stan­ța, car­tea cu fas­ci­nan­te legen­de, povești și poves­tiri dobro­ge­ne, cule­se și scri­se de jur­na­lis­tul Tele­vi­ziu­nii Nept­un, Cris­ti­an Cea­le­ra, va fi lan­sa­tă, dumi­ni­că, și la Mangalia.

     După lan­sa­rea de suc­ces, de la Con­stan­ța, a ine­di­tu­lui volum  „Poveș­ti­le Mării Negre”, sem­nat de jur­na­lis­tul Tele­vi­ziu­nii Nept­un, Cris­ti­an Cea­le­ra, car­tea care cuprin­de fas­ci­nan­te legen­de, povești și poves­tiri dobro­ge­ne va fi pre­zen­ta­tă și la Man­ga­lia. Ast­fel, după ce a pri­mit avi­zul și cri­ti­ca favo­ra­bi­lă a scri­i­to­ri­lor, cole­gi­lor de brea­slă, cât și a iubi­to­ri­lor de cul­tu­ră din spa­ți­ul tomi­tan, oda­tă cu recen­ta lan­sa­re de la „Pră­vă­lia cu cărți”, car­tea „Poveș­ti­le Mării Negre” va fi pre­zen­ta­tă dumi­ni­că, de la ora 15.00, și la Clu­bul Arte­lor Sol­te­ris, care îşi desfă­şoa­ră acti­vi­ta­tea la Cer­cul Mili­tar Mangalia.

     Volu­mul va fi pre­zen­tat de scri­i­to­rul şi jur­na­lis­tul Ovi­diu Dună­rea­nu, mem­bru în comi­te­tul de con­du­ce­re al Fili­a­lei Dobro­gea a Uniu­nii Scri­i­to­ri­lor din Româ­nia (USR), pre­cum și de preşe­din­te­le Clu­bu­lui „Sol­te­ris”, Emi­lia Dabu, mem­bră USR. Des­pre car­te vor mai vor­bi scri­i­to­rii de la „Sol­te­ris”: Mari­us Robert Din­că, Dora Ali­na Roma­ne­scu, Ana Arde­lea­nu, Adi­na Lozin­schi, Lore­da­na Toa­der, Lia­na Naum, Cor­ne­liu Emil Ninu, Miha­e­la Bur­la­cu. De ase­me­nea tine­rii de la Tea­trul „Magic”, Bea­tri­ce Dumi­tra­ş­cu, Ralu­ca Tun­su, Lore­da­na Toa­der, Ana Maria Roma­niuc, Valen­ti­na Pre­je­le­vschi și Lui­za Cră­ciun, vor pre­zen­ta câte­va din poveş­ti­le mării.

     Eve­ni­men­tul edi­to­ri­al va fi com­ple­tat cu o expo­zi­ţie colec­ti­vă de pic­tu­ră, sem­na­tă de Nico­lae Găgea­nu, Mioa­ra Bra­to­sin, Mari­a­na Ole­niuc, Cori­na Vico­lov, Mar­ce­la Dabu, Cris­ti­an Peti­că, Geor­ge Şer­ban. Mai mult, din pro­gram face par­te și un  reci­tal de pian susţi­nut de Adi­na Lozin­schi şi can­ta­u­to­rul Geor­ge Şerban.

     LEGENDE ȘI POVESTIRI DIN ZONA DOBROGEI

     În pri­ma lună a lui 2015, la momen­tul lan­să­rii de la Con­stan­ța a pri­mei cărți pe care o sem­nea­ză, Cris­ti­an Cea­le­ra măr­tu­ri­sea că lucra­rea este rezul­ta­tul unei labo­ri­oa­se docu­men­tări care s‑a des­fă­șu­rat pe par­cur­sul a șap­te ani, atât pe teren, cât și în arhi­ve­le bibli­o­te­ci­lor, însă ulti­mul an a fost hotă­râ­tor pen­tru apa­ri­ția lucră­rii. Dis­pu­nând de un mate­ri­al bogat, cât și de o expe­rien­ță jur­na­lis­ti­că pe măsu­ră, Cris­ti­an Cea­le­ra este auto­rul a nume­roa­se docu­men­ta­re TV având ca subiect isto­ria Dobro­gei, situ­ri­le și fas­ci­nan­te­le legen­de ale tărâ­mu­lui din­tre Dună­re și Mare, care l‑au aju­tat în con­ce­pe­rea aces­tui ine­dit volum. Car­tea reu­neș­te 130 de legen­de, povești, des­cri­eri ale situ­ri­lor arhe­o­lo­gi­ce din Dobro­gea din pes­te 500 de poves­tiri strân­se de către autor, de‑a lun­gul tim­pu­lui. Aces­tea sunt gru­pa­te pe capi­to­le: „Legen­de”, „Povești, Poves­tiri, Mis­te­re”, „Dobro­gea ulti­me­lor vea­curi” (I), „Etni­ce”, „Isto­rie anti­că”, „Isto­rie medi­e­va­lă”, „Dobro­gea ulti­me­lor vea­curi” (II) , „Reli­gie”.

Gra­ţie­la GHEORGHE CARAGICU.

Mai mult, in telegrafonline.ro, Mier­curi, 04.02.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply