O româncă, pe lista celor 100 de candidaţi selecţionaţi pentru o misiune pe Marte

0
316

marte

Andre­ea, o român­că în vâr­stă de 34 de ani care locu­ieş­te în Can­a­da, a fost inclu­să pe lis­ta celor 100 de can­di­da­ţi pen­tru misiu­nea spa­ţi­a­lă Mars One, ce vizea­ză tri­mi­te­rea în anul 2024 a unui echi­paj de astro­nau­ţi pen­tru a colo­ni­za pla­ne­ta roşie, potri­vit independent.co.uk.

Mars One, un pro­iect pri­vat care vizea­ză tri­mi­te­rea pri­mi­lor oameni pe Mar­te, a anu­nţat nume­le celor 100 de can­di­da­ţi care s‑au cali­fi­cat mai depar­te după cea de‑a tre­ia run­dă de sele­cţie din acest pro­iect. Doar 40 din­tre ei vor intra în pro­gra­mul de antre­na­ment pen­tru o călă­to­rie pe Mar­te, finanţa­tă prin inter­me­di­ul unei emi­siuni TV de tip rea­li­ty-show.

Andrea, în vâr­stă de 34 de ani, s‑a năs­cut în Româ­nia, în pre­zent locu­ieş­te în Can­a­da şi deţi­ne dub­lă cetă­ţe­nie româ­no-can­a­dia­nă. Ea spu­ne că este pasio­na­tă de tot ce are legă­tu­ră cu şti­inţa, în spe­cial cu avi­a­ţia şi explo­ra­rea spa­ţi­a­lă. În pre­zent, ea urmea­ză un curs pen­tru a obţi­ne licenţa de pilot auto­ri­zat şi lucrea­ză ca ana­list în indus­tria IT din Can­a­da. Spu­ne că are un simţ al umo­ru­lui foar­te sar­cas­tic şi că ado­ră pro­vo­că­ri­le.

Aş vrea să plec pe Mar­te pen­tru că vreau să iau par­te, în ace­la­şi timp, la isto­ria şi vii­to­rul ome­ni­rii. Mi-ar plă­cea să fac par­te din echi­pa care va con­strui fun­da­ţia unei noi civi­li­za­ţii pe o nouă pla­ne­tă. E doar o ches­tiu­ne de timp până când ome­ni­rea va tre­bui să îşi găseas­că un nou habi­tat, pe o nouă pla­ne­tă, iar aceas­tă misiu­ne repre­zin­tă o oport­u­ni­ta­te per­fec­tă”, a spus Andre­ea.

Cred că sunt un can­di­dat potri­vit pen­tru aceas­tă misiu­ne, pen­tru că sunt inde­pen­den­tă, iubesc pro­vo­că­ri­le şi sunt sufi­cient de încă­pă­ţâ­na­tă pen­tru a nu renu­nţa nici­o­da­tă în faţa pro­ble­me­lor, îmi pla­ce aven­tu­ra, îmi pla­ce să-mi asum ris­curi, sunt curi­oa­să din fire şi sunt dem­nă de încre­de­re”, a adă­u­gat ea.

Con­ti­nu­a­rea, AICI. 17.02.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply