AFLĂM de la IPJ Constanța

0
129

ipj constanta

Cer­ce­tat de către poli­ţi­ş­tii din Cum­pă­na pen­tru săvârşi­rea infra­cţiu­nii de tâlhă­rie cali­fi­ca­tă.

La data de 23.02.2015, ora 21.15, poli­ţi­ş­tii din cadrul Pos­tu­lui de Poli­ţie Cum­pă­na, au fost sesi­za­ţi prin 112, de către anga­ja­ta unui local, cu pri­vi­re la fap­tul că, un cli­ent, i‑a smuls din mână suma de apro­xi­ma­tiv 1000 lei, după care a ieşit în fugă din local.

Oame­nii legii s‑au depla­sat ope­ra­tiv la faţa locu­lui, identificându‑l pe băr­ba­tul în vâr­stă de 40 de ani, din loca­li­ta­te, care fuse­se prins de către un anga­jat al fir­mei de pază ce moni­to­ri­zea­ză loca­lul.

Per­soa­na depis­ta­tă aflân­du-se în sta­re vădi­tă de ebri­e­ta­te a fost soli­ci­tat un echi­paj al ambu­lanţei care a transportat‑o la spi­tal pen­tru îngri­jiri medi­ca­le de spe­cia­li­ta­te.

Cer­ce­tă­ri­le sunt con­ti­nu­a­te pen­tru sta­bi­li­rea cu exac­ti­ta­te a tutu­ror cau­ze­lor şi împre­ju­ră­ri­lor comi­te­rii fap­tei, urmând a fi făcu­te pro­pu­neri lega­le în con­se­cinţă prin uni­ta­tea de par­chet com­pe­ten­tă.


Minor cer­ce­tat în sta­re de reţi­ne­re de către poli­ţi­ş­tii Secţi­ei 3

La data de 23.02.2015, în urma cer­ce­tă­ri­lor și inves­ti­ga­ți­i­lor efec­tu­a­te în cazul unui furt din­tr-un auto­tu­rism, poli­ţi­ş­tii Sec­ți­ei 3 l‑au iden­ti­fi­cat pe I. M., de 16 ani, bănu­it de comi­te­rea fap­tei.

Ast­fel, la data de 19.02.2015, în inter­va­lul orar 13.00–15.00, prin forţa­rea încu­ie­to­rii por­ti­e­rei dreap­ta — faţă de la un auto­tu­rism par­cat pe stra­da Olte­ni­ei aces­ta ar fi sus­tras mai mul­te bunuri( apa­rat GPS, gean­tă de voiaj, un lap­top, un sti­ck de memo­rie, docu­men­te şi ştam­pi­le), cau­zând un pre­ju­di­ciu de 2500 lei, parţi­al recu­pe­rat.

Mino­rul a fost reți­nut de către poli­ţi­şti, pe bază de ordo­nan­ță de reți­ne­re pen­tru 24 de ore, urmând ca la data de 24.02.2015, să fie pre­zen­tat Par­che­tu­lui de pe lân­gă Jude­că­to­ria Con­stan­ța şi instanţei cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă.


Infra­cţiu­ne la regi­mul cir­cu­la­ţi­ei ruti­e­re

Poli­ţi­ş­tii Secţi­ei 4 Rura­le Med­gi­dia (PP Peş­te­ra) îl cer­ce­tea­ză în sta­re de liber­ta­te pe V. Petri­că, care la data de 22.02.2015,  ora 22.20, a fost depis­tat con­du­când un auto­tu­rism, pe DJ 223, având o alco­o­le­mie de  0,86 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat.


Reţi­nut de către poli­ţi­ş­tii din Cer­na­vo­dă pen­tru pro­xe­ne­rism

Poli­ţi­ş­tii de inves­ti­ga­ţii cri­mi­na­le din cadrul Poli­ţi­ei Oraş Cer­na­vo­dă au docu­men­tat acti­vi­ta­tea infra­cţio­na­lă a lui D.A.N., de 17 ani, din loca­li­ta­te, cer­ce­tat pen­tru săvârşi­rea infra­cţiu­nii de pro­xe­ne­tism.

Ast­fel, în peri­oa­da 2014–2015, prin folo­si­rea de ame­ninţări şi vio­lenţe fizi­ce, pre­cum şi prin meto­da ata­şa­men­tu­lui emoţio­nal, aces­ta ar fi deter­mi­nat o mino­ră, în vâr­stă de 14 ani, să prac­ti­ce pros­ti­tu­ţia pe raza ora­şu­lui Cer­na­vo­dă.

D.A.N. a fost reţi­nut pe bază de ordo­nanţă pen­tru 24 de ore, iar în cur­sul zilei de 24.02.2014, va fi pre­zen­tat Par­che­tu­lui de pe lân­gă Jude­că­to­ria Med­gi­dia şi instanţei de jude­ca­tă cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă.


Reţi­nut de către poli­ţi­ş­tii din Ovi­diu pen­tru comi­te­rea mai mul­tor fur­turi

La data de 23.02.2015, poli­ţi­ş­tii din cadrul Poli­ţi­ei ora­şu­lui Ovi­diu, l‑au iden­ti­fi­cat şi depis­tat pe A. M., de 17 ani, din loca­li­ta­tea Peci­nea­ga, bănu­it de comi­te­rea mai mul­tor infra­cţiuni de furt, comi­se pe raza ora­şu­lui Ovi­diu.

În urma admi­nis­tră­rii pro­ba­to­ri­u­lui, în cazu­ri­le a 4 fur­turi, 2 din locu­inţe la sol prin forţa­rea uşii de acces, unul de gard din cimi­tir şi unul din­tr-un garaj, cu un pre­ju­di­ciu pe 5500 lei, recu­pe­rat în pro­porţie de 80 %, cel în cau­ză a fost reţi­nut pe baza de ordo­nanţă pe o peri­oa­dă de 24 de ore, urmând ca la data de 24.02.2015 să fie pre­zen­tat la Par­che­tul de pe lân­gă Jude­că­to­ria Con­stanţa şi instanţei de jude­ca­tă, cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă.

Marti, 24.02.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele