Regulament nou pentru ‘Heracleea’: interzis consumul de alcool, dar şi … nudismul!

0
154

yacht_primaria_mangalia

În 2013, Pri­mă­ria Man­ga­lia achi­zi­ţio­na yach­tul „Hera­cle­ea“, în cadrul unui pro­iect cu fon­duri struc­tu­ra­le. Ambar­ca­ţiu­nea „publi­că“, cu o valoa­re de cir­ca 100.000 de euro, poa­te fi închi­ri­a­tă de ori­ce per­soa­nă care îşi per­mi­te să achi­te tari­fe­le sta­bi­li­te de Con­si­li­ul Local.

Aces­tea sunt cuprin­se între 250 şi 2.500 de euro, în fun­cţie de dura­ta plim­bă­rii şi de numă­rul de per­soa­ne afla­te la bord. Pen­tru maxi­mum trei ore de plim­ba­re cu bar­ca, un adult tre­bu­ie să achi­te 50 de euro, în timp ce un copil este taxat cu 34 de euro. Yach­tul poa­te fi închi­ri­at şi cu ora sau chiar cu săp­tămâ­na. Pen­tru mai puţin de trei ore, preţul este de 250 de euro, pen­tru 3–5 ore – 350 de euro, iar pen­tru 5–10 ore – 450 de euro. O săp­tămâ­nă întrea­gă la bor­dul veli­e­ru­lui va scoa­te din buzu­na­re­le celor ce-şi per­mit luxul unei croa­zi­e­re pe „Hera­cle­ea“ Pri­mă­ri­ei 2.500 de euro. Cru­i­se­rul, de tip Bava­ria 42 are în dota­re, prin­tre alte­le, o bar­că (folo­si­tă pen­tru plim­bări sau, după caz, pen­tru sal­va­re), duş pe pun­te, cup­tor, fri­gi­der, ara­gaz, chiu­ve­tă, CD pla­yer, difu­zoa­re de cabi­nă etc.

Între timp, admi­nis­tra­to­rul ambar­ca­ţiu­nii, SADPP Man­ga­lia, a îna­in­tat Con­si­li­u­lui Local, spre apro­ba­re, Regu­la­men­tul pri­vind închi­ri­e­rea şi folo­si­rea „Hera­cle­ei“. Ast­fel, pe lân­gă închi­ri­e­rea cru­i­se­ru­lui, ADPP Man­ga­lia pune la dis­po­zi­ţia cli­enţi­lor şi un ski­pper care, pe lân­gă rolul de a con­du­ce nava, va avea gri­jă de sigu­ranţa celor afla­ţi la bord.

Pro­gra­mul de folo­si­re a veli­e­ru­lui este zil­nic, între 7.00 şi 20.30, închi­ri­e­rea putân­du-se face numai de către per­soa­ne cu vâr­sta mai mare de 16 ani. Toţi cei afla­ţi la bord sunt obli­ga­ţi să poar­te ves­te de sal­va­re.

Con­ti­nu­a­rea, în editiadesud.ro, 14.01.2015.

https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele