10 IDEI DE AFACERI pe care le-ai putea încerca în 2015

0
313

Lau­ren­tiu Mihai: În fie­ca­re an mi-am pro­pus să vin cu câte­va pro­pu­neri de afa­ceri în care eu am încre­de­re, pen­tru anul în curs. Am înce­put din 2014, an în care am pre­zen­tat 20 de idei de afa­ceri pe care le-am con­si­de­rat numai bune de implementat.

http://www.dreamstime.com/stock-photos-drawing-glowing-lamp-book-shape-blackboard-businessman-standing-image43164803

Pen­tru noul an 2015 ţi-am pre­gă­tit 10 idei de afa­ceri pe care le-am ana­li­zat foar­te mult îna­in­te de a le scrie mai jos. Pen­tru aces­te 10 idei de afa­ceri, am ana­li­zat dome­ni­i­le din care fac par­te, potenţi­a­lul lor, cât şi rata de pro­fi­ta­bi­li­ta­te a acestora.

La final, ţi-am pre­gă­tit şi câte­va filmuleţe/prezentări care să te aju­te în ale­ge­rea unei idei de afa­ceri pen­tru 2015. Dacă ai alte idei, te invit să le pre­zinţi prin­tr-un comen­ta­riu puţin mai jos.

10 de idei de afaceri pentru 2015

1. Aplicaţii mobile pentru utilizatorii de smartphone-uri

Unul din­tre cele impor­tan­te tren­duri din aceas­tă peri­oa­dă este tre­ce­rea de la des­k­top-uri­/­lap­to­puri la smar­tpho­ne-uri. Doar dacă ne gân­dim la fap­tul că pes­te 5.000.000 de români îşi veri­fi­că face­bo­ok-ul zil­nic de pe mobil putem să ne ima­gi­năm cât de mare este pia­ţa de digi­tal pe mobil din România.

Unul din­tre busi­ne­ss-uri­le pe care le poţi rea­li­za este să începi să dezvo­lţi apli­ca­ţii mobi­le pen­tru aceşti uti­li­za­tori. Pot spu­ne că în acest moment sunt mii de apli­ca­ţii rea­li­za­te, dar mul­te din­tre ele se aseamănă.

Pen­tru un busi­ne­ss reu­şit în acest dome­niu ai nevo­ie de ino­va­ţie şi de inves­ti­ţie. O să ai nevo­ie de o echi­pă puter­ni­că de pro­gra­ma­tori şi în spe­cial de foar­te mult marketing.

2. Business-uri care să eficientizeze viaţa persoanelor ocupate

Din ce în ce mai mult, româ­nii îşi petrec tim­pul la ser­vi­ciu şi mai puţin aca­să, cu tre­bu­i­ri­le casnice.

Busi­ne­ss-uri pre­cum cură­ţă­to­rii de hai­ne, cură­ţe­nie în locu­inţe, ser­vi­cii de întreţi­ne­re, o să fie la mare cău­ta­re în vii­to­rul apropiat.

Tine­rii, înce­tul cu înce­tul, nu vor avea timp pen­tru ele şi vor fi nevo­iţi să ape­le­ze la spe­cia­li­şti. Cum ar fi ca tu să fii unul din­tre aceşti specialişti?

3. Business-uri pentru copii

Aici nu mă refer la afa­ceri pe care să le imple­men­te­ze copi­ii :). O să mă repet puţin cu ce am scris la ide­ea număr 2 de mai sus – Părinţii din zile­le noas­tre pun mare accent pe carie­ră şi este foar­te greu să ne rapor­tăm la cum au fost părinţii noş­tri pen­tru noi.

Ei îşi doresc să aibă suc­ces în carie­ră şi pen­tru asta sunt dis­pu­şi să renu­nţe le peri­oa­da de şede­re aca­să. Mulţi din­tre ei nu au bunici căro­ra să le lase copii în gri­jă. Pen­tru ei exis­tă gră­di­ni­ţe par­ti­cu­la­re sau cre­şe particulare.

Un alt busi­ne­ss s‑ar putea adre­sa părinţi­lor care au copii de pes­te 4–5 ani. Pro­gra­me de dezvol­ta­re per­so­na­lă, cre­a­ti­vi­ta­te, comu­ni­ca­re sunt la mare cău­ta­re pen­tru ei. Dacă nu pot să-şi petrea­că mult timp cu copi­lul, ei sunt dis­pu­şi să plă­teas­că foar­te bine pen­tru ast­fel de pro­gra­me educative.

Aces­te busi­ne­ss-uri se pot transpu­ne la fie­ca­re cate­go­rie de vâs­tă dacă stai şi ana­li­zezi puţin situ­a­ţia. Inte­re­sant de înţe­les este fap­tul că părinţii sunt dis­pu­şi să alo­ce mulţi bani pen­tru dezvol­ta­rea copiilor.

4. Dezvoltator de clipuri video (conţinut video)

Un alt trend pe par­tea de mar­ke­ting care cre­ş­te din ce în ce mai mult în Româ­nia şi în lume sunt dezvol­ta­to­rii de video-uri.

Din feri­ci­re, aceşti dezvol­ta­tori sunt de mare cău­ta­re în Româ­nia, iar vii­to­rul sună şi mai bine pen­tru ei.

Dacă te pasio­nea­ză publi­ci­ta­tea, design-ul, atunci cred că ai putea încer­ca un star­tup pe acest domeniu.

5. Business-uri pentru animale

Aşa cum am scris mai sus că părinţii inves­tesc din ce în ce mai mult în copi­ii lor, aşa şi iubi­to­rii de ani­ma­le inves­tesc mai mult în legă­tu­ra lor cu ani­ma­le­le iubite.

Din ce în ce mai mult se ape­lea­ză la aşa zise­le cămine/hoteluri de ani­ma­le. Dacă stau şi mă gân­desc, sunt doar câte­va prin ţară şi sunt la mare căutare.

Gân­deş­te-te doar la fap­tul că fie­ca­re iubi­tor de ani­ma­le tre­bu­ie să ple­ce într‑o vacanţă. Unde îşi lasă aces­ta câi­ne­le sau pisi­ca? Este greu să‑i laşi în gri­ja cui­va, iar aces­te cămi­ne sunt per­fec­te pen­tru ei.

La fel de bine merg şi busi­ne­ss-uri­le baza­te pe vân­za­rea de hrană/accesorii pen­tru ani­ma­le. Un ase­me­nea maga­zin cu acce­so­rii în medi­ul onli­ne ar avea un suc­ces des­tul de mare.

6. Servicii de securitate pentru casa sau masina ta

Mă tot uitam ce se mai aude prin alte ţări că se prac­ti­că în mate­rie de afa­ceri noi şi mi‑a atras atenţia un mic busi­ne­ss pe par­tea de secur­ta­te a locu­inţe­lor sau a maşinilor.

Mă gân­desc că va urma şi la noi un trend în ceea ce pri­veş­te aceas­tă secu­ri­ta­te a locu­inţe­lor şi a maşi­ni­lor şi ar cam tre­bui să fim pregătiţi.

Cum ar fi şi la noi să apa­ră tot felul de fir­me care să-ţi asi­gu­re mai mult locu­inţa şi maşi­na? Cum ar fi să ai pe tele­fon o apli­ca­ţie care să te ţină infor­mat dacă cine­va intră sau iese din casă, sau dacă cine­va îţi spar­ge maşi­na (poa­te chiar să fie conec­ta­tă la o came­ră video)?

7. Consultant în nutriţie/sănătate

Acest tip de busi­ne­ss l‑am adă­u­gat şi în 2014, dar cred că încă se mai potri­veş­te pen­tru peri­oa­da aceas­ta. De ce spun acest lucru? Din 2 motive:

a. În Româ­nia sunt din ce în ce mai mul­te per­soa­ne în vâr­stă. Aces­te per­soa­ne cau­tă din ce în ce mai mult să tră­i­as­că mai sănă­tos. Au nevo­ie de sfa­turi, de ghi­duri, de con­sul­ta­ţii şi tot felul de aju­toa­re care să‑i ţină depar­te de medicamente.

Ce este greu în acest dome­niu este să schim­bi men­ta­li­tă­ţi. Din păca­te acest public ţin­tă sunt greu de con­vins să cre­a­dă într-un ast­fel de ser­vi­ciu, însă dacă îţi doreşti cu ade­vă­rat, cu sigu­ranţă îţi vei face o clientelă.

b. Copi­ii sunt din ce în ce mai negli­ja­ţi şi ajung să fie obezi, încă de la o vâr­stă fra­ge­dă. De cele mai mul­te ori părinţii nu pot să‑i aju­te, iar aceş­tia sunt nevo­iţi să ape­le­ze la specialişti.

Fii tu unul din­tre aceşti spe­cia­li­şti şi aju­tă la scă­de­rea ratei de obe­zi­ta­te la copii.

8. O afacere bazată pe marketing afiliat

Şi aici nu mă refer la un oare­ca­re blog pe care îl des­chizi azi şi vei scrie câte 1–2 arti­co­le pe săp­tămâ­nă. Aici mă refer la web­si­te-uri puter­ni­ce sau apli­ca­ţii mobi­le baza­te pe lin­kuri afiliate.

Des­pre câte­va idei de pro­iec­te bune pe afi­li­e­re a scris Mari­us în acest arti­col.

Dacă vrei să faci bani din afi­li­e­re, tre­bu­ie să inves­teşti timp şi bani. Afi­li­e­rea poa­te fi con­si­de­ra­tă un busi­ne­ss full time dacă îl tra­tăm ca ata­re şi dacă inves­tim bani.

Mai mul­te des­pre cum poţi să rea­li­zezi din afi­li­e­re un busi­ne­ss full time găseşti în inter­vi­ul cu Ser­ban Cris­ti­an – Cum poa­te deve­ni mar­ke­tin­gul afi­li­at un full job. El a reu­şit să facă într‑o sin­gu­ră lună pes­te 50.000 de lei.

9. Consultant în programări de vacanţe accesibile

Stau şi mă gân­desc cum ar fi să merg la cine­va şi să-mi poves­teas­că des­pre cum aş putea să-mi rea­li­zez o vacanţă cu bani puţini în anu­mi­te ora­şe din lume.

Anul aces­ta am fost în Buda­pes­ta şi pen­tru 3 nopţi, trans­port cu avio­nul + taxiu + maşi­nă per­so­na­lă până la aero­port + mân­ca­re + mul­te alte cum­pă­ră­turi, am plătit nu mai mult de 120 de euro.

Genul aces­ta de con­sul­tanţi aş vrea să‑i am lân­gă mine. Să le spun că aş vrea să merg la Roma, iar ei să-mi ofe­re cele mai impor­tan­te infor­ma­ţii pen­tru a avea o vacanţă cât se poa­te de acce­si­bi­lă şi cât se poa­te de frumoasă.

Nu tre­bu­ie să arunci cu bani ca să te simţi bine în vacanţă. Tre­bu­ie să mergi într‑o peri­oa­dă din an con­ve­na­bi­lă, tre­bu­ie să ştii când să-ţi iei bile­te­le de avion, tre­bu­ie să ştii de unde să-ţi găseşti caza­re. Eu per­so­nal aş plăti un cost de con­sul­tanţă pen­tru aces­te servicii.

10. Agricultură ECO

Cu atât de mul­te ştiri nega­ti­ve des­pre mân­ca­rea pe care o găsim în hyper­mar­ket-uri, cred că îţi ima­gi­nezi unde se vor îndrep­ta lucru­ri­le pe viitor.

Mulţi spun că urmă­toa­rea cri­ză se va baza pe ali­men­ta­ţie. Cei care cred în aceas­tă cri­ză, deja au înce­put să lucre­ze la aceas­tă problemă.

Ce îţi pot spu­ne eu este că se vor oferi mulţi bani de la Uniu­nea Euro­pea­nă, de la Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii, pen­tru ast­fel de idei ECO.

Des­pre o idee inte­re­san­tă imple­men­ta­tă în Bra­şov, am scris într-un arti­col. Este o idee de afa­ceri care mie mi‑a atras atenţia şi care poa­te să te inspi­re şi pe tine -> O idee de afa­ce­re cre­a­ti­va in agri­cul­tu­ra din zona Bra­so­vu­lui.

Mai mult, AICI. 20.01.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply