11.356 locuri de muncă vacante la nivel national, în data de 17 decembrie 2014

0
252

locuri-de-munca

Potri­vit date­lor rezul­ta­te din decla­ra­ţi­i­le agenţi­lor eco­no­mici pri­vind locu­ri­le de mun­că vacan­te, în evi­denţe­le Agenţi­ei Naţio­na­le pen­tru Ocu­pa­rea Forţei de Mun­că (ANOFM) sunt înre­gis­tra­te 11.356 locuri de mun­că, în data de 17 decem­brie 2014.

Situ­a­ţia locu­ri­lor de mun­că vacan­te, în fie­ca­re judeţ:
2.401 –Bucu­reşti, 1.300- Cluj, 713 – Ilfov, 671- Argeş, 596- Iaşi, 586- Arad, 498- Timiş, 438– Har­ghi­ta, 356 –Vâl­cea, 320- Satu-Mare, 285 — Bis­tri­ţa-Năsă­ud, 251 – Alba, 245- Neamţ, 238- Sibiu, 229 – Olt, 207 – Bra­şov, 191- Gala­ţi, 188- Dolj, 173- Giur­giu, 170- Mara­mu­reş, 156 – Con­stanţa, 152-Bihor, 119 –Mureş, 106 –Botoşani, 92- Vaslui, 74 –Cova­s­na, 74 – Dâm­bo­vi­ţa, 74 – Tul­cea, 69 – Brăi­la, 68 – Tele­or­man, 60 – Sucea­va, 59 – Călă­ra­şi, 51– Vran­cea, 43 – Gorj, 27- Ialo­mi­ţa, 26 – Sălaj, 24 – Buzău, 14 – Mehe­dinţi, 12 — Caraş– Seve­rin.

La nivel naţio­nal, pen­tru per­soa­ne­le cu stu­dii supe­ri­oa­re sunt ofe­ri­te 1.104 locuri de mun­că, după cum urmea­ză: 101 pro­gra­ma­tor, 95 ana­list ser­vi­cii cli­ent, 53 refe­rent, 35 ingi­ner meca­nic, 28 şef depar­ta­ment măr­furi alimentare/nealimentare, 27 ana­list, 22 agent ser­vi­cii cli­ent, 22 ingi­ner de sis­tem softwa­re etc.

Pen­tru per­soa­ne­le cu stu­dii medii, pro­fe­sio­na­le şi lucră­tori neca­li­fi­ca­ţi sunt dis­po­ni­bi­le 10.252 locuri de mun­că, din­tre care: 1.063 con­fe­cţio­ner-asam­blor arti­co­le din tex­ti­le, 623 mun­ci­tor neca­li­fi­cat în indus­tria con­fe­cţi­i­lor, 521 lucră­tor comer­ci­al, 370 mani­pu­lant măr­furi, 343 casi­er, 334 agent de secu­ri­ta­te, 326 ope­ra­tor con­fe­cţio­ner indus­tri­al îmbră­că­min­te din ţesă­turi, tri­co­ta­je, mate­ri­a­le sin­te­ti­ce, 319 mun­ci­tor neca­li­fi­cat la asam­bla­rea, monta­rea pie­se­lor, 257 şofer autocamion/maşină de mare tonaj etc.

Per­soa­ne­le inte­re­sa­te să ocu­pe un loc de mun­că se pot adre­sa agenţi­i­lor teri­to­ri­a­le pen­tru ocu­pa­rea forţei de mun­că de domi­ci­liu sau de reşe­dinţă sau pot acce­sa adre­sa de inter­net http://www.semm.ro/LMV/home.seam, unde pot vizu­a­li­za locu­ri­le de mun­că vacan­te ofe­ri­te în fie­ca­re judeţ, pe mese­rii, pre­cum şi per­soa­ne­le de con­tact căro­ra le pot soli­ci­ta infor­ma­ţii supli­men­ta­re.

Mai mult, AICI. 17.12.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply