Cristian Radu: “Mangalia este raiul construcţiilor ilegale! Se vând suflete pentru voturi”

1
321

Rea­cţia pri­ma­ru­lui din sudul lito­ra­lu­lui, la o sesi­za­re a unui fost con­si­li­er local.

mangalia-constructii-ilegale

La Man­ga­lia, aproa­pe ca la nebuni. Un man­ga­li­ot, dedi­cat cau­zei comu­ni­tă­ţii, a ajuns la limi­ta răb­dă­rii cu soli­ci­tă­ri­le şi plân­ge­ri­le pe ban­dă rulan­tă adre­sa­te împo­tri­va unei con­stru­cţii ile­ga­le din loca­li­ta­te. Fos­tul con­si­li­er Lucian Vişa este cunos­cut de auto­ri­tă­ţi­le loca­le din Man­ga­lia pen­tru gălă­gia con­stan­tă de care nu se dezi­ce şi de plân­ge­ri­le în cau­ză.

În luna mai vă sem­na­lam că pe stra­da Vasi­le Pâr­van nr. 14 se con­stru­ieş­te ile­gal. Am sem­na­lat acest lucru şi în scris admi­nis­tra­ţi­ei loca­le. Demer­sul meu a fost tra­tat la miş­to de admi­nis­tra­ţia loca­lă, care îmi dă un răs­puns abia după o anche­tă a ISC Con­stanţa (Inspec­to­ra­tul de Stat în Con­stru­cţii) ceru­tă tot de mine. Lucra­rea con­ti­nuă apoi într-un ritm şi mai alert şi e gata. Aşteap­tă sezo­ni­ş­tii. Răs­pun­sul dat de ISC Con­stanţa e memo­ra­bil. Ei îmi spun suav că n‑au auto­ri­ta­te în acest dome­niu şi că pri­mă­ria se ocu­pă. Adi­că Inspec­to­ra­tul de Stat în con­stru­cţii, n‑are trea­bă cu auto­ri­za­rea con­stru­cţi­i­lor! E bună chiar de pus în ramă şi bătu­tă pe poar­ta Inspec­to­ra­tu­lui din Con­stanţa sau poa­te fi chiar obiec­tul unui dosar penal pen­tru abuz în ser­vi­ciu. Spe­cia­li­ş­tii în dome­niu ar tre­bui să-şi dea cu păre­rea, iar dacă e aşa orga­ne­le abi­li­ta­te ar tre­bui să se sesi­ze­ze din ofi­ciu. Am con­ti­nu­at demer­su­ri­le şi m‑am adre­sat ISC Bucu­reşti.

Răs­pun­sul a fost tranşant şi fără echi­voc. Aştept ca Min­ci­no­su’ (pri­ma­rul Cris­ti­an Radu — n.r.) să‑l ducă la înde­pli­ni­re. Evi­dent că înca­dra­rea n‑a fost ero­na­tă, ci clar intenţio­na­tă. Amen­da a ţinut loc de auto­ri­za­ţie de con­stru­cţie. Auto­ri­za­ţie de con­stru­i­re nu poa­te fi emi­să, întru­cât nu se înde­pli­nesc con­di­ţi­i­le lega­le nece­sa­re. Dacă tot nu se va întâm­pla nimic şi con­stru­cţia va rămâ­ne în picioa­re, mă văd obli­gat să mă adre­sez Par­che­tu­lui. Sper că nu voi pri­mi un răs­puns cu NUP de la doam­na prim-pro­cu­ror, cu moti­va­rea că era noap­te şi poa­te mi s‑a părut că am văzut că s‑a con­stru­it ceva aco­lo. Eu mai sper în domnia legii şi în ora­şul nos­tru. De pe sur­se din poli­ţia loca­lă am aflat că au fost pre­siuni asu­pra inspec­to­ri­lor din Con­stanţa care au venit să anche­te­ze cazul, este stri­gă­tul lui Vişa.

De la pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, aflăm că res­pec­ti­va clă­di­re este, într-ade­văr, ile­ga­lă şi că, de ase­me­nea, exis­tă mai mul­te plân­geri. Cam aici se opresc punc­te­le comu­ne între Vişa şi Radu. Edi­lul susţi­ne că nici vor­bă de sezo­ni­şti, întru­cât clă­di­rea res­pec­ti­vă nu este fina­li­za­tă. Au fost veri­fi­cări din par­tea inspec­to­ri­lor Inspec­to­ra­tu­lui de Stat în Con­stru­cţii, într-ade­văr, este vor­ba de o con­stru­cţie ile­ga­lă. Cel care a construit‑o a dece­dat anul aces­ta, mi se pare că în luna mar­tie sau apri­lie. Este şi o plân­ge­re pena­lă pe acest subiect de către cei de la Poli­ţia Loca­lă. (…) Tere­nul este pri­vat, numai instanţa poa­te să deci­dă dis­pu­ne­rea demo­lă­rii şi acţiu­nea este înce­pu­tă îna­in­te de a veni eu la pri­mă­rie. Pri­mă­ria tre­bu­ia să se sesi­ze­ze îna­in­te de 2012 şi îmi pare rău că dom­nul Vişa nu a fost atât de viru­lent şi pe vre­mea ace­ea. E viru­lent pe o altă… dar, în fine, sunt mai mul­te sesi­zări pe subiec­tul res­pec­tiv. După ce va dis­pu­ne instanţa, este obli­gat pro­pri­e­ta­rul să o dărâ­me, nu noi. Urma­şii defunc­tu­lui tre­bu­ie să o demo­le­ze. (…) Clă­di­rea este înce­pu­tă, nu este locu­i­tă. Este o ane­xă a unei alte clă­diri mai vechi de 40–50 de ani aco­lo, a decla­rat Radu, pen­tru Repli­ca.

Clă­di­rea în cau­ză nu este un caz sin­gu­lar. Potri­vit pri­ma­ru­lui ora­şu­lui Man­ga­lia, ast­fel de exem­ple sunt cu sute­le, iar alte­le sunt cu mult mai alar­man­te. Mda, bine, în Man­ga­lia este rai­ul con­stru­cţi­i­lor ile­ga­le! Da, nu exa­ge­rez când vă spun acest lucru, vechi­le admi­nis­tra­ţii loca­le le spu­neau cetă­ţe­ni­lor con­strui­ţi şi după ace­ea facem auto­ri­za­ţie. Avem sute de con­stru­cţii, reţi­neţi: sute, fără auto­ri­za­ţii de con­stru­i­re în Man­ga­lia, făcu­te în peri­oa­da 2003, 2004, 2005, 2006. Din păca­te, aco­lo avem o pro­ble­mă mai gra­vă, s‑a con­stru­it pe tere­nu­ri­le pri­mă­ri­ei. Să se revi­nă la nor­mal… sunt locu­inţe, sunt fami­lii aco­lo, sunt case con­stru­i­te acum şap­te, opt ani, cu acor­dul ver­bal al admi­nis­tra­ţi­ei loca­le şi al foş­ti­lor pri­mari şi acum noi tre­bu­ie să le demo­lăm. Până la urmă, se va ajun­ge la demo­la­re. Admi­nis­tra­ţia loca­lă, la vre­mea res­pec­ti­vă, nu tre­bu­ia să îi încu­ra­je­ze să facă lucrul aces­ta. Pen­tru câte­va voturi, Man­ga­lia a fost rai­ul lucru­ri­lor ile­ga­le. Ori­ce, pen­tru un vot, ne vin­deam şi sufle­tul, numai să ne vote­ze, spe­rând că, după ace­ea, îi votau pe acei oameni pen­tru tot felul de panse­lu­ţe, de lucrări fic­ti­ve. Adi­că, exis­tă pe hâr­tie, dar fizic nu exis­tă, a con­clu­zio­nat Cris­ti­an Radu, pen­tru Repli­ca.

Mari­us Flo­ri­an VASILE, replicaonline.ro, Vineri, 5 sept.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Din moment ce afir­mati ca ati facut nume­roa­se recla­ma­tii si nu s‑a intam­plat nimic…, dom­nu­le Visa, asta nu deno­ta ca res­pec­ti­vii sunt in lega­li­ta­te?

Leave a Reply