Proiect: Costuri mai mici pentru încălzirea școlilor din Mangalia

0
235

scoala-sf-andrei-mangalia

Con­du­ce­rea admi­nis­tra­ți­ei loca­le din Man­ga­lia doreș­te finan­ța­rea unui pro­iect pri­vind branşa­rea la reţea­ua de gaze a tutu­ror şco­li­lor şi gră­di­ni­ţe­lor din oraş, ceea ce ar însem­na o redu­ce­re de 300.000 de lei, fără TVA, a chel­tu­ie­li­lor pen­tru încă­l­zi­rea uni­tă­ți­lor șco­la­re.

Intro­du­ce­rea rețe­lei de gaz în Man­ga­lia a însem­nat, pe lân­gă un con­fort spo­rit, și fac­turi mai mici la încă­l­zi­re atât pen­tru popu­la­ție, cât și pen­tru admi­nis­tra­ția publi­că loca­lă, care a plătit mai puțini bani pen­tru pro­du­ce­rea ener­gi­ei ter­mi­ce.

”Tre­ce­rea cen­tra­le­lor ter­mi­ce de la com­bus­ti­bi­lul lichid ușor la gaze a însem­nat un salt uri­aș pen­tru Man­ga­lia și a dus, auto­mat, la o eco­no­mi­si­re a banu­lui public pri­vind încă­l­zi­rea locu­in­țe­lor iar­na. În tre­cut, cos­tul de pro­duc­ție a giga­ca­lo­ri­ei era de 540 de lei, dar oda­tă cu intro­du­ce­rea rețe­lei de gaze, aces­ta a scă­zut la 426 de lei/gigacalorie. Tot­o­da­tă, a fost redus și preţul de fac­tu­ra­re a ener­gi­ei ter­mi­ce către popu­la­ţie, de la 295 de lei la 240 de lei, dife­ren­ța fiind sub­ven­țio­na­tă de la buge­tul local”, a decla­rat direc­to­rul soci­e­tă­ții de dis­tri­bu­ţie şi fur­ni­za­re a ener­gi­ei ter­mi­ce Gol­d­term SA, Dan Geor­ges­cu.

El a adă­u­gat că, pen­tru a eco­no­mi­si banul public, Con­si­li­ul Local a luat în dis­cu­ție finan­ța­rea unui pro­iect pri­vind branşa­rea la reţea­ua de gaze a tutu­ror şco­li­lor şi gră­di­ni­ţe­lor. ”Asta înseam­nă că se vor chel­tui bani mai puțini de la buge­tul local pen­tru încă­l­zi­rea uni­tă­ți­lor în tim­pul sezo­nu­lui rece”, a con­chis Geor­ges­cu. El a mai spus că, spre exem­plu, în iar­na tre­cu­tă, Pri­mă­ria a chel­tu­it aproa­pe 900.000 de lei, fără TVA, pen­tru încă­l­zi­rea șco­li­lor, iar dacă uni­tă­ți­le de învă­țământ ar fi racor­da­te la rețea­ua de gaz, s‑ar face o eco­no­mie de 300.000 de lei, fără TVA.

Tatian IORGA, telegrafonline.ro, 31.07.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply