Bomba plutitoare“ părăsește România

0
250

bomba_plutitoare

După aproa­pe cinci luni de şan­ti­er, port­con­tai­ne­rul MSC Fla­mi­nia a ieşit în pro­be de mare. Potri­vit site-uri­lor de moni­to­ri­za­re nava­lă, dumi­ni­că spre luni noap­tea vasul a stat ore bune la anco­ră în lar­gul por­tu­lui Man­ga­lia, a efec­tu­at marşuri scur­te cu vite­ză redu­să şi pro­ba­bil s‑au efec­tu­at inspe­cţii pri­vind etanşe­i­ta­tea navei în zona repa­ra­tă.

Până la închi­de­rea edi­ţi­ei con­du­ce­rea Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries nu a dat publi­ci­tă­ţii nici o infor­ma­ţie ofi­ci­a­lă pri­vind sta­rea navei şi data când aceas­ta va pără­si Româ­nia. Cert este că por­tul de ori­gi­ne al port­con­tai­ne­ru­lui nu mai este Ham­bu­rg, Ger­ma­nia, ci Val­le­ta, un port din Mal­ta recu­nos­cut pen­tru pavi­li­o­nul de com­ple­zenţă. Nu se ştie cu exac­ti­ta­te care au fost moti­ve­le care au stat la baza deci­zi­ei de schim­ba­re a dra­pe­lu­lui ger­man cu pavi­li­o­nul de com­ple­zenţă, însă este foar­te posi­bil ca arma­to­rul ger­man să fi vân­dut nava.

În fine, cel puţin din punct de vede­re este­tic MSC Fla­mi­nia ara­tă mult mai bine decât în momen­tul în care a sosit în Româ­nia. Navei i s‑au înlo­cu­it com­plet trei maga­zii afec­ta­te ire­me­di­a­bil de foc, pro­ce­du­ră ce a pre­su­pus con­fe­cţio­na­rea unor struc­turi de oţel simi­la­re cu cele care au fost decu­pa­te din bor­daj. Prac­tic vasul a fost tăi­at în două pe docul uscat şi i s‑au înlo­cu­it porţiu­ni­le stri­ca­te. Lucră­ri­le au fost eva­lu­a­te la 22 de mili­oa­ne de dolari.

Con­ti­nu­a­rea, AICI.

Luni, 14.07.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply