Școala gimnazială „Gala Galaction” Mangalia. Asociația sportivă “Delfinul”, la aniversare

0
582

Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Gala Galac­tion” din Man­ga­lia, va săr­bă­tori, cu oca­zia Zile­lor Șco­lii, și împli­ni­rea a 10 ani de exis­ten­ță a Aso­ci­a­ți­ei Spor­ti­ve Delfinul.

De ce Del­fi­nul?”, s‑ar între­ba unii… pen­tru că sun­tem la malul marii și el e jucă­uș, isteț, fru­mos, pri­e­te­nos, așa cum sunt majo­ri­ta­tea ele­vi­lor noștri.

Aso­ci­a­ția a luat fiin­ță dato­ri­tă nece­si­tă­ții — nu mai aveam drept de par­ti­ci­pa­re în com­pe­ti­ții fără exis­ten­ța în școa­lă a unei ase­me­nea for­me de orga­ni­za­re; din aceas­ta fac par­te toți ele­vii șco­lii noas­tre și toa­te între­ce­ri­le spor­ti­ve se deru­lea­ză sub egi­da aces­te­ia. Aso­ci­a­ția spor­ti­vă șco­la­ră se gos­po­dă­reș­te sin­gu­ră, printr‑o coti­za­ție modi­că și bene­vo­lă de 0,5 lei/lună, adi­că 5 lei/an școlar,în acest fel reu­șind să ne asi­gu­răm echi­pa­men­tul pen­tru echi­pe­le repre­zen­ta­ti­ve ale șco­lii, mate­ri­a­le­le spor­ti­ve, pre­mi­e­rea com­pe­ti­ți­i­lor deve­ni­te tra­di­țio­na­le în școa­lă, și une­ori chiar trans­por­tul gra­tu­it la com­pe­ti­ți­i­le din afa­ra localității.

Una din com­pe­ti­ți­i­le tra­di­țio­na­le este - Cupa Gala Galac­tion- cupă trans­mi­si­bi­lă an de an, la care sunt invi­ta­te șco­li­le din muni­ci­piu, de fapt fiind două cupe: una la fotbal băieți și cea­lal­tă la han­d­bal fete sau băieți. Cupe­le și-au schim­bat vitri­ne­le de‑a lun­gul tim­pu­lui, s‑au plim­bat de la o școa­lă la alta și dorin­ța de a câști­ga, pre­cum și pre­mi­i­le ofe­ri­te spor­ti­vi­lor, atrag mereu participanții.

Toa­te ca toa­te, dar tre­bu­ie să va spu­nem cu ce ne mân­drim sau, mai bine zis, cu cine ne mândrim.

Cel mai recent și pres­ti­gi­os rezul­tat spor­tiv este al ele­vu­lui din cla­sa a VIII‑a — Cio­cîr­lan Adri­an, care în luna apri­lie a deve­nit pen­tru a patra oară con­se­cu­tiv cam­pi­on națio­nal la kara­te kyo­kushin; de men­țio­nat că Adi, așa cum îi spun cole­gii, face par­te și din echi­pa de han­d­bal a șco­lii noastre.

Un alt cam­pi­on, mai tânăr de aceas­tă dată, este Manea Con­stan­tin, elev în cla­sa a VI‑a, câști­gă­tor a două meda­lii de cam­pi­on națio­nal la lup­te și câști­gă­tor a mul­tor altor com­pe­ti­ții la nivel jude­țean și zonal.

Dar ne-am putem mân­dri cu mulți alți elevi din alte spor­turi cum ar fi fotbal, rugby, kara­te, șah, atletism.

Aso­ci­a­ția spor­ti­vă a șco­lii a pro­mo­vat spre spor­tul de per­for­man­ță câte­va nume cunos­cu­te pe plan local, aju­nși în lotu­ri­le națio­na­le de spe­cia­li­ta­te sau la clu­buri spor­ti­ve de renume.

Ele­vul Lămbo­iu Mihai, acum elev în cla­sa a X‑ala Lice­ul cu pro­gram spor­tiv din Con­stan­ța, joa­că în echi­pa de rugby Farul Con­stan­ța — juni­ori și este com­po­nent al lotu­lui națio­nal de rugby juni­ori. Si pen­tru că sun­tem la acest sport, tre­bu­ie să amin­tim că echi­pa de rugby — tag a șco­lii a urcat an de an în cla­sa­men­tul jude­țean, am ple­cat în anul 2009 de la locul IV în cla­sa­ment și am ter­mi­nat în anul șco­lar 2012/2013 cu locul IIla Cupa Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța și Olim­pi­a­da Națio­na­lă a Spor­tu­lui Șco­lar. În aces­te com­pe­ti­ții s‑au evi­den­ți­at elevi pre­cum Lămbo­iu Mihai, Guzgă Gabriel, Vasi­le Dra­goș, Mur­gu Denis, Oni­ca Laur.

Nici atle­tis­mul nu a fost mai pre­jos în des­co­pe­ri­rea talen­te­lor, atle­ta Tur­nea Adri­a­na, acum seni­oa­ră, la vre­mea juni­o­ra­tu­lui a făcut cin­ste șco­lii dar și ora­șu­lui, prin par­ti­ci­pă­ri­le și rezul­ta­te­le obți­nu­te în com­pe­ti­ți­i­le de cros, Cam­pi­o­na­tul Națio­nal Grand Prix juni­ori 3 – locul III și locul IV la ace­lași con­curs, însă la o altă cate­go­rie, mai exact la juni­oa­re 2. Un alt atlet ajun­sla LPS și mai târ­ziu la Ști­in­ța Con­stan­ța, este Vîr­lan Cris­ti­an – sări­tor în lun­gi­me al județului.

Fotba­lul, un sport atât de îndră­git de copii, a gene­rat în școa­lă mul­te com­pe­ti­ții, rezul­ta­te bune la nivel jude­țean și a dat câte­va nume cunos­cu­te în oraș — Azmi Levent, Bolat Endis, Bâr­bo­ră Costi.

Tre­bu­ie men­țio­na­tă com­pe­ti­ția ce a făcut ca A.S. Del­fi­nul să ocu­pe locul III în cla­sa­men­tul gene­ral pe județ și echi­pa de fotbal să devi­nă cam­pi­oa­nă a pri­mei edi­ții, orga­ni­za­te de Con­si­li­ul Jude­țean în cola­bo­ra­re cu DJTS Con­stan­ța în anul – 2006 — CUPA  CONSILIULUI  JUDEȚEAN Con­stan­ța.

Ca urma­re a bune­lor rezul­ta­te din acel an, echi­pa de fotbal a fost selec­țio­na­tă de pri­mă­rie să repre­zin­te ora­șul în acti­vi­tă­ți­le spor­ti­ve din Bel­gia, ca urma­re a înfră­ți­rii ora­șu­lui nos­tru cu loca­li­ta­tea bel­gi­a­nă AIWAILLE. Din acel lot au făcut par­te elevi pre­cum Azmi Levent, Chi­vu Vlad, Ionus Senel, Colea­șă Daniel, Mla­din Daniel, Buza­tu Cătă­lin, Asaftei Ema­nu­el, Bîr­san Robert. În anii ce au urmat, echi­pa șco­lii a ocu­pat un loc III și un loc IV pe județ în cadrul ONSS Con­stan­ța. Tot un loc IV au ocu­pat și fete­le, la fotbal, în anul șco­lar 2010/2011 la eta­pa jude­țea­nă a ONSS; de remar­cat ele­ve­le Pîr­vu Gabrie­la, Mure­șan Emi­lia și Vătă­șe­lu Ana-Maria.

Șahul este spor­tul cu cei mai mulți par­ti­ci­panți la com­pe­ti­ții și s‑au evi­den­ți­at de‑a lun­gul tim­pu­lui în com­pe­ti­ții la nivel jude­țean, națio­nal dar și inter­națio­nal, prin elevi ca Olă­ra­șu Danie­la, Pena Ale­xan­dru, Cră­ciun Mari­an, Săvu­les­cu Andrei, Droc Lari­sa, Jia­nu și mulți alții.

Un alt sport cu pri­ză la copii este han­d­ba­lul, dar ținând cont că la toa­te com­pe­ti­ți­i­le jude­țe­ne au drept de par­ti­ci­pa­re și spor­tivi legi­ti­mați la diver­se clu­buri spor­ti­ve, deci elevi ce prac­ti­că spor­tul de per­for­man­ță, rezul­ta­te­le noas­tre sunt modes­te la com­pe­ti­ți­i­le jude­țe­ne. Spre exem­plu echi­pa de fete a obți­nut doi ani la rând locul III în cali­fi­cări ONSS Con­stan­ța, faza jude­țea­nă, la Agi­gea, res­pec­tiv Mur­fa­tlar, faza fiind con­di­țio­na­tă de câști­ga­rea com­pe­ti­ți­ei pe plan local, fete­le au făcut față com­pe­ti­ți­ei cu ambi­ția, dăru­i­rea și mun­ca des­fă­șu­ra­tă la cla­să în cei patru ani de stu­diu (cla­sa a IV‑a – a VII‑a). Și cum nu toți băie­ții iubesc fotba­lul, în ulti­mii doi ani am avut o echi­pă bună ce a câști­gat toa­te com­pe­ti­ți­i­le orga­ni­za­te pe plan local, dar având în vede­re stan­dar­dul ridi­cat de la județ (clu­bu­ri­le din Con­stan­ța pre­gă­tesc vii­tori jucă­tori ai HCM), nu am înscris echi­pa în faze­le supe­ri­oa­re, căci nu am face față spor­ti­vi­lor legitimați.

Și, cum toa­te aces­te rezul­ta­te nu se puteau obține fără con­tri­bu­ția unor pro­fe­sori, tre­bu­ie să amin­tim nume­le celor care de‑a lun­gul tim­pu­lui și-au pus ampren­ta pe for­ma­rea, pre­gă­ti­rea și nu în ulti­mul rând edu­ca­rea aces­tor elevi spor­tivi ce ne-au adus mân­drie și fai­mă nouă pro­fe­so­ri­lor, șco­lii și ora­șu­lui Man­ga­lia; aceștia sunt Theo­do­res­cu Ele­na, Cris­ti­an Dobre, Cris­ti­an Maria iar pen­tru un an, Puiu Cătă­lin și Bru­nă Vir­gil, cu spri­ji­nul doam­nei prof. Adri­a­na Popes­cu, direc­to­rul Șco­lii “Gala Galaction”.

Prof. Maria Cris­ti­an, 07.06.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply