Părinţi responsabili, copii inteligenti, la Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” din Mangalia

0
362

La Lice­ul Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu” Man­ga­lia s‑a desfă­şu­rat în data de 04.06.2014   şedinţa Aso­ci­a­ţi­ei de Părinţi a lice­u­lui, la care s‑au pre­zen­tat rezul­ta­te­le pro­iec­tu­lui de con­si­li­e­re paren­ta­lă „Părinţi res­pon­sa­bili, copii inte­li­genţi!”. Pro­iec­tul a fost deru­lat de doam­na Ali­na Băi­a­şu, pro­fe­sor psi­ho­log, în peri­oa­da noiem­brie-mai 2014, cu un grup-ţin­tă de 15 părinţi ai cla­se­lor a IX‑a – a XII‑a. S‑a evi­denţi­at fap­tul că părinţii din gru­pul-ţin­tă s‑au impli­cat activ în acti­vi­tă­ţi­le pro­iec­tu­lui care a vizat îmbu­nă­tă­ţi­rea prac­ti­ci­lor paren­ta­le în rela­ţia cu copi­ii şi au fost apre­cia­ţi prin înmâ­na­rea de diplome.

Direc­to­rul lice­u­lui, prof. Cori­na Miha­la­che, a pre­zen­tat un raport al acti­vi­tă­ţi­lor edu­ca­ti­ve extra­ş­co­la­re deru­la­te pe par­cur­sul semes­tru­lui al II-lea: găz­du­i­rea Olim­pi­a­dei Naţio­na­le din aria cur­ri­cu­la­ră „Teh­no­lo­gii”, Pro­iec­tul Edu­ca­tiv Judeţean „Stil de via­ţă sănă­tos”, Con­cur­sul de pro­iec­te ale ele­vi­lor „Ale­ge via­ţa!”, Pro­iec­tul Edu­ca­tiv pri­vind orien­ta­rea cari­e­rei „Tranzi­ţia de la sta­tu­tul de elev la cel de anga­jat”, deru­lat împre­u­nă cu DMHI, Săp­tămâ­na Naţio­na­lă a Volun­ta­ri­a­tu­lui etc.

Părinţii au pri­mit mulţu­mi­ri pen­tru spri­ji­nul per­ma­nent acor­dat şco­lii: impli­ca­rea, ală­tu­ri de elevi, în acti­vi­tă­ţi­le de volun­ta­ri­at, recu­noa­ş­te­rea meri­te­lor ele­vi­lor buni la învă­ţă­tu­ră prin ofe­ri­rea de bur­se de merit în valoa­re de 300 lei, susţi­ne­rea ele­vi­lor în învă­ţa­re prin cre­a­rea de con­di­ţii teh­ni­ce (achi­zi­ţio­na­rea unei impri­man­te şi a unui videoproiector).

La şedinţa aso­ci­a­ţi­ei a fost invi­tat dom­nul Pri­mar Radu Cris­ti­an care a sub­li­ni­at rolul pri­mă­ri­ei în cre­a­rea şi dezvol­ta­rea con­di­ţi­i­lor opti­me pen­tru desfă­şu­ra­rea pro­ce­su­lui de învă­ţământ, afir­mând că edu­ca­ţia, învă­ţămân­tul con­sti­tu­ie unul din­tre prin­ci­pa­le­le punc­te de inte­res ale Pri­mă­ri­ei pen­tru dezvol­ta­rea vii­toa­re a ora­şu­lui. Dom­nul Pri­mar a ofe­rit asi­gu­rări pri­vind spri­ji­nul acor­dat de Pri­mă­rie pen­tru secu­ri­za­rea peri­me­tru­lui şco­lii (repa­ra­rea gar­du­lui), eco­lo­gi­za­rea curţii şco­lii, îmbu­nă­tă­ţi­rea sis­te­mu­lui de moni­to­ri­za­re video din şcoală.

Con­si­li­er de ima­gi­ne,                        Repre­zen­tant dele­gat în rela­ţia cu Aso­ci­a­ţia de Părinţi,

Prof. Nico­le­ta Teodorescu

Prof. psih. Ali­na Băiaşu.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply