Podul de la Agigea, deschis toată vara. Restricţiile se ridică după 15 iunie VIDEO

0
184

Podul de la Agi­gea, aflat în repa­ra­ţii, va rămâ­ne des­chis pe întrea­ga dura­tă a sezo­nu­lui esti­val. Se vor impu­ne din nou res­tri­cţii, înce­pând cu 15 sep­tem­brie. Însă până atunci, ar tre­bui să fie gata noul pod con­stru­it pes­te cana­lul Dună­re — Marea Neagră.

Până la sfârşi­tul săp­tămâ­nii se cir­cu­lă fără res­tri­cţii pe podul de la Agi­gea. Con­struc­to­rii se vor apu­ca apoi din nou de lucru. Vor înlo­cui cablu­ri­le de susţi­ne­re şi vor întări struc­tu­ra de rezistenţă.

Sorin Ione­scu, con­struc­tor: “Am reu­şit să înlo­cu­im şase hoba­ne din cele zece. Până la 15 iunie, când înce­pe sezo­nul esti­val, vom înlo­cui alte două, ast­fel încât să putem cir­cu­la fără restricţii”.

Inau­gu­rat în 1984, podul de la Agi­gea era în peri­col să se pră­bu­şeas­că. Ca să ter­mi­ne mai repe­de repa­ra­ţi­i­le, con­struc­to­rii au pro­pus, în toam­na anu­lui tre­cut, res­tri­cţio­na­rea tota­lă a tra­fi­cu­lui timp de 3 luni. Auto­ri­tă­ţi­le au decis să inter­zi­că acce­sul doar pen­tru auto­ve­hi­cu­le­le de pes­te 3,5 tone.

Pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta: “Mi-am asu­mat un mare risc, ştiu. Că tre­bu­ia, de fapt, să îl închi­dem de tot. Şi acum recu­nosc că am stat cu sufle­tul îndo­it că, Doam­ne fereş­te, se întâm­pla ceva rău”.

Lucra­ri­le de con­so­li­da­re urmea­ză să fie înche­ia­te până la sfârşi­tul lunii octom­brie. Din toam­nă însă, şofe­rii ar tre­bui să mear­gă pe noul pod pes­te cana­lul Dună­re — Marea Neagră.

Lau­renţiu Teo­do­ru, repre­zen­tant teh­nic: “Sunt exe­cu­ta­ţi 100% pilo­nii mari, inclu­siv con­fe­cţi­i­le meta­li­ce de anco­ra­re a hoba­ne­lor din piloni. Avem de montat 150 de metri tron­soa­ne de câte 10 metri dea­su­pra canalului”.

Noul pod va putea pre­lua tra­fi­cul direct de pe Autos­tra­da Soarelui.

Mai mult: http://stiri.tvr.ro/podul-de-la-agigea-deschis-toata-vara-restrictiile-se-ridica-dupa-15-iunie_43959.html#sthash.zQDXj8FN.dpuf

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply