Până la toamnă, reţeaua de gaze ajunge în 23 August şi Costineşti

0
319

Sena­to­rul PSD Nico­lae Moga: „Gazul înseam­nă civi­li­za­ţie şi inte­re­sul nos­tru este să ne apro­pi­em de civi­li­za­ţie. Cel mai impor­tant este că oame­nii din loca­li­tă­ţi­le de la malul mării vor bene­fi­cia de un con­fort sporit“.

Până la înce­pu­tul ier­nii, o par­te din­tre gos­po­dă­ri­i­le din comu­ne­le 23 August şi Cos­ti­neşti vor fi branşa­te la reţea­ua de gaz. Pro­mi­siu­nea a venit, vineri, din par­tea direc­to­ru­lui fir­mei Mega­con­struct, Cătă­lin Ivan, care a anu­nţat tot­o­da­tă că, până în toam­na anu­lui vii­tor, con­duc­te­le de gaz vor fi „înşi­ra­te“ pe toa­te stră­zi­le celor două uni­tă­ţi admi­nis­tra­ti­ve. Urmă­to­rul pas ar fi ca locu­i­to­rii să-şi poa­tă branşa locu­inţe­le la reţea­ua de gaz natu­ral, care le va putea oferi un con­fort sporit.

În felul aces­ta, cos­tu­ri­le pri­vind încă­l­zi­rea şi preţul com­bus­ti­bi­lu­lui folo­sit pen­tru gătit vor scă­dea cu apro­xi­ma­tiv 40%, con­form unor cal­cu­le făcu­te de repre­zen­tanţii Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, care sunt pri­mii bene­fi­ci­ari ai magis­tra­lei de gaz ce vine de la bul­gari şi care a fost extin­să către loca­li­tă­ţi­le româ­neşti la insis­tenţe­le sena­to­ru­lui Nico­lae Moga.

Acum trei ani, par­la­men­ta­rul con­stă­nţean a înce­put dis­cu­ţi­i­le cu par­tea bul­ga­ră şi astăzi putem spu­ne că, în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia şi ora­şul Negru Vodă, „bute­lia îngro­pa­tă fun­cţio­nea­ză“, după cum a spus pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu. Mai exact, se văd deja bene­fi­ci­i­le, având în vede­re că reţea­ua este extin­să pe 80% din stră­zi­le Mangaliei.

Mai mult, în telegrafonline.ro, Sâm­bă­tă, 10 mai 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply