Mangalia va avea noi indicatoare de acces în oraş

0
240

Con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia au apro­bat în cadrul şedinţei extra­or­di­na­re, care s‑a desfă­şu­rat, marţi, 27 mai, mai mul­te hotă­râri de inte­res local cu carac­ter admi­nis­tra­tiv. Unul din­tre pro­iec­te­le de hotă­râre adop­ta­te de con­si­li­eri se refe­ră la înfi­inţa­rea unor sem­na­le de acces în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia şi ame­na­jă­ri­le aferente.

Con­form pro­iec­tu­lui de hotă­râre, la intra­rea în oraş din­spre Con­stanţa, va fi ampla­sat câte un sem­nal de acces în loca­li­ta­te, pe fie­ca­re par­te a caro­sa­bi­lu­lui, în dire­cţia de intra­re, res­pec­tiv de ieşi­re din muni­ci­piu, obţinân­du-se tot­o­da­tă, din punct de vede­re arhi­tec­tu­ral, un aspect plă­cut al zone­lor unde vor fi ampla­sa­te aces­tea. Sem­na­le­le de la intra­rea din­spre Con­stanţa vor avea struc­tu­ra pe ţea­vă rec­tan­gu­la­ră meta­li­că şi vor fi fini­sa­te cu plăci COR-TEN, plăci fibro­ci­ment şi tra­ver­tin. Racor­du­ri­le la uti­li­tă­ţi se vor asi­gu­ra prin branşa­re la reţe­le­le stra­da­le în con­di­ţii spe­ci­fi­ca­te de catre fur­ni­zori în avize.]

Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia este cea mai veche aşe­za­re din ţară, cu un patri­mo­niu isto­ric impor­tant, de ace­ea am ales ca pe faţa­de­le indi­ca­toa­re­lor să avem o ima­gi­ne repre­zen­ta­ti­vă pen­tru ora­şul nos­tru. De ase­me­nea, Man­ga­lia este un nume impor­tant în turis­mul bal­near, fiind o des­ti­na­ţie de vacanţă ce atra­ge, pe lito­ra­lul Mării Negre, turi­şti români şi stră­ini, care spe­răm să fie încân­ta­ţi de noi­le achi­zi­ţii, când ne vor vizi­ta ora­şul”, a decla­rat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an refe­ri­tor la acest proiect.

În cadrul ace­le­ia­şi şedinţe CL, con­si­li­e­rii au mai votat pen­tru acor­da­rea unui aju­tor finan­ci­ar în cuan­tum de 500 de euro pen­tru o tână­ră din Man­ga­lia, care va repre­zen­ta ora­şul la fina­la com­pe­ti­ţi­ei inter­na­ţio­na­le de dans din Por­tu­ga­lia — “Dan­ce World Cup”.

28 mai 2014, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply