Lucrări de reabilitare a trotuarelor şi spaţiilor verzi, în Mangalia

0
282

Con­form unui pro­iect al muni­ci­pa­li­tă­ţii, în Man­ga­lia au fost dema­ra­te recent ample lucrări de rea­bi­li­ta­re a tro­tu­a­re­lor şi spa­ţi­i­lor verzi, în vede­rea îmbu­nă­tă­ţi­rii aspec­tu­lui loca­li­tă­ţii şi a mediu­lui ambien­tal. Ast­fel, pe stră­zi­le Alba­tros şi T.S. Săvea­nu, se efec­tu­ea­ză lucrări de rea­me­na­ja­re a tro­tu­a­re­lor şi a spa­ţi­i­lor verzi din zonă. De alt­fel, rea­ma­ne­ja­rea pei­sa­gis­ti­că a spa­ţi­i­lor verzi de la nive­lul ora­şu­lui va fi deru­la­tă pe tot par­cur­sul anului.

De ase­me­nea, sunt pro­gra­ma­te inter­venţii în acest sens şi pe stră­zi­le Negru Vodă şi Mun­ci­to­ru­lui, pre­cum şi în zona sen­su­lui gira­to­riu. Este vor­ba des­pre rea­bi­li­ta­rea ale­i­lor din faţa Bibli­o­te­cii Fran­ce­ze şi din zona Casei Tine­re­tu­lui. Aces­te lucrări vor con­sta în ame­na­ja­rea unor spa­ţii de recre­e­re, monta­rea de băn­cu­ţe şi coşuri de gunoi, obţinân­du-se ast­fel un aspect plă­cut în aces­te zone. 

Tot­o­da­tă, vor fi rea­bi­li­ta­te tro­tu­a­re­le de pe stra­da Matei Basa­rab, toa­te aces­te lucrări de rea­me­na­ja­re urba­nă fiind susţi­nu­te cu bani de la buge­tul local. 

Cu resur­se­le finan­ci­a­re de care dis­pu­nem, încer­căm să refa­cem, pe rând, toa­te tro­tu­a­re­le din car­ti­e­re­le Man­ga­li­ei pre­cum şi reţea­ua de cana­li­za­re pe toa­te stră­zi­le ora­şu­lui. Din punct de vede­re admi­nis­tra­tiv, am împă­rţit ora­şul în patru zone, fie­ca­re având câte un res­pon­sa­bil din par­tea muni­ci­pa­li­tă­ţii. Spe­răm ca, în scurt timp, toa­te tro­tu­a­re­le şi spa­ţi­i­le verzi din oraş să fie rea­bi­li­ta­te, con­form nor­me­lor în vigoa­re şi dorinţei cetă­ţe­ni­lor”, a decla­rat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cristian.

El a mai spus că acţiu­ni­le de cură­ţe­nie şi igie­ni­za­re au fost dema­ra­te simul­tan şi pe Şosea­ua Con­stanţei, la intra­rea în oraş, în zona gării. “Aco­lo lucrăm în spe­cial la spa­ţi­i­le verzi din faţa blo­cu­ri­lor. S‑au scos bos­cheţii, se va plan­ta gazon, iar ulte­ri­or, o echi­pă de ingi­neri pei­sa­gi­şti din Bucu­reşti va pro­pu­ne un plan de arhi­tec­tu­ră urba­nă. Deo­cam­da­tă cură­ţăm zona şi pre­gă­tim tere­nul”, a expli­cat edi­lul. Potri­vit repre­zen­tanţi­lor muni­ci­pa­li­tă­ţii, în urmă­toa­rea peri­oa­dă vor fi dema­ra­te şi lucrări de plom­ba­re şi refa­ce­re a stră­zi­lor oraşului.

14 mai 2014, Comu­ni­cat trans­mis de Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply