De Înălţarea Domnului, Mangalia şi‑a cinstit eroii neamului

0
242

Zeci de mili­tari ai Gar­ni­zoa­nei Man­ga­lia, ofi­ţeri în retra­ge­re şi rezer­vă, vete­rani de răz­boi, cetă­ţeni ai ora­şu­lui au asis­tat la mani­fes­tă­ri­le dedi­ca­te prăz­nu­i­rii Înă­lţă­rii Dom­nu­lui şi zilei de pome­ni­re a Ero­i­lor Neamului.

Mani­fes­tă­ri­le au debu­tat cu cere­mo­n­i­a­lul mili­tar, în cadrul căru­ia a avut loc întâm­pi­na­rea coman­dan­tu­lui Gar­ni­zoa­nei Man­ga­lia, coman­dor Vasi­le Chi­ri­lă de către Gar­da de Onoa­re. Au urmat ofi­ci­e­rea slu­j­bei reli­gi­oa­se şi ros­ti­rea de alo­cu­ţiuni, prin care s‑au evo­cat fap­te­le de vite­jie ale ero­i­lor care s‑au jert­fit pen­tru ţară.

În fie­ca­re an, de Înă­lţa­rea Dom­nu­lui, adu­cem pri­nos de recu­noş­tinţă ero­i­lor nea­mu­lui care s‑au jert­fit pen­tru apă­ra­rea pămân­tu­lui stră­moşesc. Săr­bă­toa­rea de astăzi are meni­rea de a‑i oma­gia pe cei care de‑a lun­gul vea­cu­ri­lor, cu sacri­fi­cii uma­ne şi mate­ri­a­le, au cre­at o sta­re de spi­rit, un sen­ti­ment al ero­is­mu­lui şi al dăru­i­rii de sine”, a pre­ci­zat coman­do­rul Vasi­le Chirilă.

În cadrul eve­ni­men­tu­lui, a avut loc cere­mo­n­i­a­lul depu­ne­rii de coroa­ne de flori la Monu­men­tul Ero­i­lor din Pia­ţa Repu­bli­cii, din par­tea tutu­ror dele­ga­ţi­i­lor pre­zen­te. Mani­fes­tă­ri­le s‑au înche­iat cu defi­la­rea Găr­zii de Onoa­re, în apla­u­ze­le celor prezenţi. 

Zilei Ero­i­lor i s‑a con­fe­rit prin lege sta­tu­tul de săr­bă­toa­re naţio­na­lă. Exis­tă şi tra­di­ţia de a res­pec­ta mor­min­te­le cetă­ţe­ni­lor stră­ini căzu­ţi pe teri­to­ri­ul ţării noas­tre,  indi­fe­rent dacă au fost ali­a­ţi sau inamici.

29 mai 2014, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply