Conferința Internaţională de Psihologie găzduită de Stațiunea VENUS

0
244

Cea de‑a şasea edi­ţie a Con­fe­rin­ței Inter­na­ţio­na­le de Psi­ho­lo­gie „De la cunoaș­te­re la inter­ven­ție în psi­ho­lo­gie” se va desfă­şu­ra la Hotel Afro­di­ta din Sta­țiu­nea Venus, în peri­oa­da 28 mai – 01 iunie 2014.

Aceas­tă mani­fes­ta­re ști­in­ți­fi­că este orga­ni­za­tă în cola­bo­ra­re cu Facul­ta­tea de Psi­ho­lo­gie și Ști­in­țe ale Edu­ca­ți­ei din cadrul Uni­ver­si­tă­ții Ovi­di­us și este cre­di­ta­tă de Cole­gi­ul Psi­ho­lo­gi­lor din România.

Obiec­ti­vul fun­damen­tal al con­fe­rin­ței îl con­sti­tu­ie reu­ni­rea unor spe­cia­listi din țară și din stră­i­nă­ta­te, a unor prac­ti­cieni de mare valoa­re în dome­niu, în vede­rea rea­li­ză­rii schim­bu­lui de informaţii.

Lucră­ri­le Con­fe­rin­ței se vor desfă­şu­ra pe urmă­toa­re­le secţiuni şti­inţi­fi­ce: Psi­ho­lo­gia mun­cii, trans­por­tu­ri­lor și ser­vi­ci­i­lor, Psi­ho­lo­gie pen­tru apă­ra­re, ordi­ne publi­că și sigu­ran­ță națio­na­lă, Psi­ho­lo­gie cli­ni­că, con­si­li­e­re psi­ho­lo­gi­că și psi­ho­te­ra­pie, Psi­ho­pe­da­go­gie specială

Enu­me­răm doar câți­va din­tre lec­to­rii care vor coor­do­na wor­k­sho­puri la manifestare:

1.     Phd. John Rowan — Marea Britanie
2.     Sue Rowan — Marea Britanie
3.     Phd. Tho­mas Hen­ry Bar­ber — Marea Britanie
4.     San­dra Wes­tland — Marea Britanie
5.     Phd.. Vítor José Fer­nan­des Rodri­gu­es — Portugalia
6.     Prof. Jer­zy Igor (Jure) Bie­chon­ski — Estonia
7.     Tim Chiswe­ll — Estonia
8.     Mer­rit Helis­tve — Estonia
9.     Renu Fote­dar – Elveția
10.  Cate­ri­na Far­ka­sh Vid­der — Israel
11.  Phd. Mihai Ani­ței — România
12.  Phd. Iri­na Hol­de­vici — România
13.  Phd. Ruxan­dra Răș­ca­nu — România
14.  Phd. Doru Vlad Popo­vici — România
15.  Phd. Crac­s­ner Con­stan­tin Edmond- România
16.  Phd. Vasi­le Teo­dor- România.

Nico­le­ta BACIU, ziuaconstanta.ro.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply