Sute de mii de bătrâni din România depind doar de destin

0
933

Reac­ția minis­tru­lui Mun­cii în fața peti­ți­ei din cam­pa­nia “Tu știi ce mai fac părin­ții tăi?”

Migra­tia for­tei de mun­ca a lasat in urma sute de mii de parin­ti si bunici, sin­guri in case­le lor. Roma­nia n‑are un sis­tem de ingri­ji­re pus la punct, asa ca soar­ta lor e la voia des­ti­nu­lui. 18 oameni poli­tici au tre­cut pe la car­ma Minis­te­ru­lui Mun­cii si nici­u­nul nu i‑a avut nici­o­da­ta in pla­nu­ri­le sale pe batra­nii Roma­niei. Dim­po­tri­va, au fost con­si­de­rati poveri bugetare.

Cam­pa­nia “Tu stii ce mai fac parin­tii tai?” a atras aten­tia asu­pra aces­tui feno­men si, zeci de mii de oameni au sem­nat peti­tia prin care cerem Guver­nu­lui sa schim­be legi, sa faca stra­te­gii si sa le ofe­re batra­neti usoa­re. Sem­na­tu­ri­le au ajuns pe masa Minis­tru­lui Mun­cii care a anun­tat ca, in urma cam­pa­niei, s‑a anga­jat sa cre­e­ze si sa sus­ti­na sis­te­mul de asis­ten­ta pe care cam­pa­nia noas­tra il cere.

Un stu­diu recent rea­li­zat de Fun­da­tia Prin­ci­pe­sa Mar­ga­re­ta ara­ta ca pes­te 640.000 de batrani din Roma­nia au nevo­ie de aju­tor. Nu‑l vor pri­mi cata vre­me auto­ri­ta­ti­le loca­le nu sunt sanc­tio­na­te pen­tru lip­sa de impli­ca­re. Nu exis­ta pro­ce­duri cla­re care sa atra­ga ras­pun­de­rea auto­ri­ta­ti­lor loca­le in cazul in care un batran moa­re cu zile. Si nici n‑ar avea cum sa se intam­ple asta cata vre­me in toa­ta tara exis­ta doar 432 de asis­ten­ti soci­ali cu stu­dii care lucrea­za in admi­nis­tra­tie publi­ca loca­la. Res­tul au alte pro­fe­sii si doar atri­bu­tii de asis­tent social.

Mai mult, AICI !

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply