Primăria Mangalia va concesiona aproape 1000 de metri pătraţi din Policlinică

0
116

 Uni­ta­tea medi­ca­lă urmea­ză să fie man­sar­da­tă.

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia anu­nţă că va con­ce­sio­na pen­tru 49 de ani o supra­fa­ţă de 994 de metri pătra­ţi, repre­zen­tând tera­sa clă­di­rii unde fun­cţio­nea­ză Poli­cli­ni­ca, situ­a­tă pe stra­da Mir­cea cel Bătrân nr. 4, Man­ga­lia.

Con­ce­sio­na­rea se face în vede­rea rea­bi­li­tă­rii prin man­sar­da­re. Anu­nţul este publi­cat în nr. 62 al Moni­to­ru­lui Ofi­ci­al, par­tea a VI‑a, din data de 4 apri­lie.

Valoa­rea de por­ni­re la lici­ta­ţie este de 2.215 euro anu­al, la cur­sul euro din data plă­ţii, dar nu mai puţin de cur­sul euro din data de 03.04.2014.

Potri­vit anu­nţu­lui, cri­te­ri­ul de atri­bu­i­re a con­trac­tu­lui este ofer­ta cea mai avan­ta­joa­să din punct de vede­re socio-eco­no­mic. În cazul apro­bă­rii de către Con­si­li­ul Local a pre­lun­gi­rii dura­tei con­trac­tu­lui, aces­ta se deru­lea­ză în con­di­ţi­i­le sta­bi­li­te ini­ţi­al. Con­form anu­nţu­lui, garanţia de par­ti­ci­pa­re la lici­ta­ţie este de 1.107,5 euro, la cur­sul din 03.04.2014. Data limi­tă până la care cei inte­re­sa­ţi pot depu­ne ofer­te­le la sedi­ul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia este 25 apri­lie, ora 13.00.

Pro­ble­ma con­ce­sio­nă­rii supra­feţei de 994 metri pătra­ţi, repre­zen­tând tera­sa cor­pu­lui de clă­di­re cu des­ti­na­ţia de poli­cli­ni­că, din str. Mir­cea cel Bătrân nr. 4, în vede­rea rea­bi­li­tă­rii prin man­sar­da­re, a fost ridi­ca­tă în cadrul şedinţei ordi­na­re de Con­si­liu Local Muni­ci­pal din 28 febru­a­rie, atunci când pro­iec­tul de hotă­râre vizând acest aspect s‑a aflat pe pozi­ţia 26 pe ordi­nea de zi. Ini­ţi­a­ti­va pro­iec­tu­lui i‑a apa­rţi­nut edi­lu­lui Cris­ti­an Radu.

Nico­le­ta NICOLAU, ziuaconstanta.ro, 12.04.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele