Fără restricţii pe podul Agigea, în minivacanţa de 1 Mai!

0
210

Drum fără obs­ta­co­le pen­tru turi­ş­tii care vor să ajun­gă, de 1 Mai, în sudul lito­ra­lu­lui! Ast­fel, aşa cum s‑a pro­ce­dat şi în peri­oa­da săr­bă­to­ri­lor pas­ca­le, în apro­pi­e­rea sfârşi­tu­lui de săp­tămâ­nă urmă­tor vor fi ridi­ca­te res­tri­cţi­i­le de circulaţie.

În inter­va­lul 29 apri­lie, ora 14:00 – 6 mai 2014, ora 08:00, cir­cu­la­ţia ruti­e­ră pe podul de la Agi­gea se va desfă­şu­ra pe trei benzi de cir­cu­la­ţie (2+1), pe toa­tă lun­gi­mea podu­lui, în fun­cţie de volu­mul de tra­fic înre­gis­trat în acest timp, pe cele două dire­cţii de deplasare. 

În aceas­tă peri­oa­dă va fi per­mi­să cir­cu­la­ţia auto­ve­hi­cu­le­lor cu masa tota­lă maxi­mă auto­ri­za­tă ≤ 5 tone şi a mij­loa­ce­lor de trans­port per­soa­ne a căror masă tota­lă maxim auto­ri­za­tă depă­şeş­te 5 tone. Se menţi­ne limi­ta­rea vite­zei de cir­cu­la­ţie la 50 km/h”, au pre­ci­zat repre­zen­tanţii Com­pa­niei Naţio­na­le de Autos­trăzi şi Dru­muri Naţio­na­le din România.

Cugetliber.ro, 30.04.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply