Cum se va circula pe Podul Agigea de Paşte: vezi programul

0
250

Cir­cu­la­ţia ruti­e­ră pe Podul Agi­gea se va desfă­şu­ra după un nou pro­gram, pe tim­pul săr­bă­to­ri­lor pascale.

În vede­rea unei bune infor­mări pri­vind con­ti­nu­a­rea lucră­ri­lor de rea­bi­li­ta­re a podu­lui de la Agi­gea, pes­te Cana­lul Dună­re Marea Nea­gră, situ­at pe DN 39 la km 8+988, Com­pa­nia Naţio­na­lă de Autos­trăzi si Dru­muri Naţio­na­le din Româ­nia anu­nţă par­ti­ci­panţii la tra­fic că în peri­oa­da săr­bă­to­ri­lor pas­ca­le, cir­cu­la­ţia ruti­e­ră se va desfă­su­ra ast­fel: în inter­va­lul 17.04.2014, ora 14:00 — 22.04.2014, ora 08:00, cir­cu­la­ţia ruti­e­ră pe podul de la Agi­gea se va desfă­şu­ra pe trei benzi de cir­cu­la­ţie (2+1), pe toa­tă lun­gi­mea podu­lui, în fun­cţie de volu­mul de tra­fic înre­gis­trat în acest timp, pe cele două dire­cţii de depla­sa­re, se ara­tă într-un comu­ni­cat al CNADR.

În aceas­tă peri­oa­dă va fi per­mi­să cir­cu­la­ţia auto­ve­hi­cu­le­lor cu masa tota­lă maxi­mă auto­ri­za­tă mai mică sau ega­lă cu 5 tone şi a mij­loa­ce­lor de trans­port per­soa­ne a căror masă tota­lă maxi­ma auto­ri­za­tă depă­şeş­te 5 tone. Se menţi­ne limi­ta­rea vite­zei de cir­cu­la­ţie la 50 km/h. Con­du­că­to­rii auto sunt ruga­ţi să res­pec­te res­tri­cţia de cir­cu­la­ţie insti­tu­i­tă si sem­na­li­za­rea ruti­e­ră temporară.

telegrafonline.ro, 11.04.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply