Sportivii Mangaliei, Ciprian Broască şi Marius Saioc, medaliaţi cu aur şi argint la CN de Atletism în sală

0
277

Atleţii Man­ga­li­ei, Cipri­an Broas­că şi Mari­us Sai­oc au repur­tat o nouă vic­to­rie la Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal de Atle­tism în sală — secţiu­nea Mas­ters, care a avut loc sâm­bă­tă, 8 Mar­tie, în incin­ta Com­ple­xu­lui Spor­tiv “Lia Mano­liu” din Bucureşti.

Cei doi spor­tivi s‑au evi­denţi­at la pro­be­le de tri­plu salt, sări­tu­ra în lun­gi­me, sări­tu­ra în înă­lţi­me şi pro­ba de vite­ză, reu­şind să se cla­se­ze pe pri­me­le pozi­ţii ale podi­u­mu­lui de concurs.

Mari­us Sai­oc se antre­nea­ză în Man­ga­lia doar de la înce­pu­tul aces­tui an şi este legi­ti­mat la CS “Noua Gene­ra­ţie”, con­dus de prof. Cipri­an Broas­că, care a depus toa­te efor­tu­ri­le să înfi­inţe­ze o secţie de atle­tism la Mangalia.

La pri­ma sa par­ti­ci­pa­re pe anul în curs, unde a repre­zen­tat Man­ga­lia şi impli­cit clu­bul din care face par­te, atle­tul Mari­us Sai­oc a obţi­nut titlul de vice­cam­pi­on la sări­tu­ra în lun­gi­me, în timp ce la tri­plu salt a reu­şit să se cla­se­ze pe a tre­ia treap­tă a podiumului.

Tot­o­da­tă, prof. şi antre­no­rul Cipri­an Broas­că a obţi­nut un rezul­tat extra­or­di­nar la sări­tu­ra în înă­lţi­me, deve­nind cam­pi­o­nul naţio­nal al aces­tei pro­be din cadrul com­pe­ti­ţi­ei. Deşi spor­ti­vul nu a mai pati­ci­pat la con­cur­suri de pro­fil şi se antre­nea­ză doar de câte­va luni, el a mai obţi­nut locul al III-lea la vite­ză şi locul al IV-lea la sări­tu­ra în lungime.

În ciu­da difi­cul­tă­ţi­lor finan­ci­a­re cu care se con­frun­tă, cei doi spor­tivi vor repre­zen­ta cu mân­drie Româ­nia la Cam­pi­o­na­tul Mondi­al de Atle­tism Indo­or, care se va desfă­şu­ra în peri­oa­da 25–30 mar­tie, la Budapesta.

Luni, 10 mar­tie 2014, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply