ROMÂNIANATO — Primii zece ani

0
227

Cu oca­zia împli­ni­rii a 10 ani de la ade­ra­rea Româ­ni­ei la NATO, Minis­te­rul Apă­ră­rii Naţio­na­le va orga­ni­za, la înce­pu­tul lunii apri­lie, o serie de acti­vi­tă­ţi dedi­ca­te aces­tui eve­ni­ment.

Astăzi, luni, 17 mar­tie, va fi lan­sa­tă şi sub­pa­gi­na de Inter­net dedi­ca­tă aces­tui eve­ni­ment, ce poa­te fi acce­sa­tă la link-ul: http://www.mapn.ro/10_ani_NATO/. Din aceas­tă pagi­nă se vor putea acce­sa foto­gra­fii, cli­puri video şi infor­ma­ţii des­pre prin­ci­pa­le­le acti­vi­tă­ţi dedi­ca­te aces­tui eve­ni­ment.

M.Ap.N. vă pune la dis­po­zi­ţie un docu­men­tar (ata­şat) şi ima­gini cu une­le din momen­te­le cele mai impor­tan­te, pen­tru ilus­tra­rea eve­ni­men­te­lor care vor fi orga­ni­za­te cu pri­le­jul împli­ni­rii a 10 ani de la ade­ra­rea Româ­ni­ei la NATO, ast­fel:

-         ima­gini de la cere­mo­n­ia de ade­ra­re a Româ­ni­ei la NATO, 2004, link http://we.tl/RWsecdNKIW

-         ima­gini de la SUM­MIT-ul NATO orga­ni­zat la Bucu­reşti, 2008, link http://we.tl/dw99y522dH

-         ima­gini de la Reu­niu­nea Comi­te­tu­lui Mili­tar al NATO, de la Sibiu, 2012, link http://we.tl/hfsic3EHWc

-         decla­ra­ţia gene­ra­lu­lui James Huggins, coman­dan­tul Coman­damen­tu­lui Regio­nal de Sud al ISAF, des­pre par­ti­ci­pa­rea mili­ta­ri­lor români la misiu­nea din Afga­nis­tan, link http://we.tl/A3UhsuS5Od

-         ima­gini cu gene­ra­lul-mai­or Nico­lae Ciu­că, şeful Sta­tu­lui Major al Forţe­lor Teres­tre, care a fost coman­dan­tul pri­mu­lui deta­şa­ment româ­nesc din Afga­nis­tan, link http://we.tl/pC1He1XKws

-         ima­gini de la exer­ci­ţi­ul DEMEX 05, unul din­tre cele mai com­ple­xe, care a pro­bat capa­ci­ta­tea Arma­tei Româ­ni­ei de a‑şi înde­plini obli­ga­ţi­i­le în cadrul Ali­anţei Nord-Atlan­ti­ce, link  http://we.tl/twy7WWeZan

-         ima­gini din tim­pul pre­gă­ti­rii în ţară a mili­ta­ri­lor care urmea­ză să par­ti­ci­pe la misiuni în tea­tre­le de ope­ra­ţii, link http://we.tl/BNZrMeEsfd

-         ima­gini din pri­me­le misiuni ale mili­ta­ri­lor români în tea­tre­le de ope­ra­ţii, link http://we.tl/HYt3WdimQ0

-         ima­gini din tim­pul misiu­ni­lor recen­te ale mili­ta­ri­lor români în Afga­nis­tan, link http://we.tl/eusvFVIsOr

-         ima­gini din tim­pul misiu­ni­lor mili­ta­ri­lor români în Koso­vo şi Bos­nia, link http://we.tl/MX0v9ZLrxB

-         ima­gini din misiu­nea Bal­ti­ca 07, în care patru aero­na­ve MiG 21 Lan­ceR ale Forţe­lor Aerie­ne Româ­ne au asi­gu­rat ser­vi­ci­ul de Poli­ţie Aeri­a­nă în Ţări­le Bal­ti­ce, link http://we.tl/5AeKt2lsiv

-         ima­gini de la par­ti­ci­pa­rea fre­ga­tei “Rege­le Fer­di­nand” la ope­ra­ţiu­nea mari­ti­mă a NATO “Acti­ve Ende­vo­ur” în Marea Medi­te­ra­nă, link http://we.tl/hV8TYCOEtS.

Biro­ul de Pre­să al M.Ap.N.

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply