O nouă campanie de reciclare a deşeurilor de tip EEE, la Mangalia

0
232

Aso­ci­a­ţia Româ­nă pen­tru Reci­cla­re RoReC, în par­te­ne­ri­at cu Pri­mă­ria Man­ga­lia şi  cu spri­ji­nul soci­e­tă­ţii de salu­bri­za­re Pola­ris, orga­ni­zea­ză, în peri­oa­da 22–23 mar­tie, o cam­pa­nie de reci­cla­re a deşe­u­ri­lor elec­tri­ce şi elec­tro­ca­s­ni­ce vechi sau defecte.

Sub devi­za “Locul deşe­u­ri­lor nu este în pre­a­j­ma ta”!, orga­ni­za­to­rii vor ame­na­ja un cen­tru de colec­ta­re, pe pla­to­ul din faţa Casei de Cul­tu­ră, între ore­le 09.00 – 18.00, unde cetă­ţe­nii ora­şu­lui pot veni să depo­zi­te­ze obiec­te­le elec­tri­ce nefuncţionale.

Pen­tru pre­lu­a­rea gra­tu­i­tă de la domi­ci­liu a apa­ra­te­lor de mari dimen­siuni sau de la insti­tu­ţii şi soci­e­tă­ţi comer­ci­a­le, dori­to­rii pot suna la nr. de tele­fon: 0751.302.127 sau 0800.444.800.

Fie­ca­re depo­nent va pri­mi cupoa­ne valori­ce pen­tru apa­ra­te­le elec­tri­ce mari întregi (com­bi­ne, vitri­ne şi lăzi fri­go­ri­fi­ce, fri­gi­de­re, con­ge­la­toa­re, maşini de spă­lat rufe şi vase etc.) şi vor avea oca­zia să par­ti­ci­pe la o tom­bo­lă cu pre­mii pen­tru ori­ce alt apa­rat elec­tric predat.

Valoa­rea cupoa­ne­lor este de 40 de lei pen­tru com­bi­ne, vitri­ne şi lăzi fri­go­ri­fi­ce, fri­gi­de­re, con­ge­la­toa­re întregi şi com­ple­te. De ase­me­nea, depo­nenţii de maşini de spă­lat rufe şi vase, uscă­toa­re de hai­ne, apa­ra­te de aer con­di­ţio­nat com­ple­te, vor pri­mi câte 20 lei în cupoa­ne valorice.

Tra­ge­rea la sorţi a taloa­ne­lor com­ple­ta­te şi depu­se în cadrul acţiu­nii de colec­ta­re va avea loc, luni, 24 mar­tie, ora 11.00, la sedi­ul Poli­ţi­ei Loca­le din loca­li­ta­te, situ­at pe str.Delfinului nr.1, în pre­zenţa auto­ri­tă­ţi­lor locale.

Tom­bo­la cu pre­mii va oferi depo­nenţi­lor posi­bi­li­ta­tea de a intra în pose­sia unui aspi­ra­tor cu acu­mu­la­tori, a unui cup­tor cu micro­un­de, a unei cafe­ti­e­re sau mixer.

20 mar­tie 2014, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply