Liberalii constănţeni nu pleacă singuri de pe funcţii, aşteaptă să fie daţi afară de PSD

0
255
Mază­re, des­pre cola­bo­ra­rea cu PNL pe plan local: “Nu am nimic cu ei şi nici nu sunt un certăreţ”

Direc­to­rii insti­tu­ţi­i­lor decon­cen­tra­te care au avan­sat pe pos­turi sau au fost menţi­nu­ţi cu spri­ji­nul PNL nu îşi vor da demi­sia. Tonul decla­ra­ţi­i­lor care susţin aceas­tă infor­ma­ţie a fost dat de şeful Casei Judeţe­ne de Asi­gu­rări de Sănă­ta­te, Dra­goş Pote­lea­nu, care a decla­rat, pen­tru Repli­ca de Con­stanţa, că el nu face poli­ti­că în insti­tu­ţie, iar apoi a venit rân­dul direc­to­ru­lui Auto­ri­tă­ţii Nava­le Româ­ne, Andrei Mihai, să pre­ci­ze­ze că: Demi­sia de ce să mi‑o dau? Eu ştiu că îţi dai demi­sia de onoa­re când ţi‑o cere cine­va şi ai făcut o fap­tă rea. Dar, în cazul meu, nu am făcut nimic. Eu mi-am făcut mese­ria, la nivel de spe­cia­list, la ANR fun­cţi­i­le poli­ti­ce sunt lăsa­te la o par­te. Nu se apre­cia­ză oame­nii după apar­te­nenţa poli­ti­că, ci după gra­dul de pro­fe­sio­na­lism. Iar lis­ta libe­ra­li­lor care şi-ar putea pier­de foto­li­i­le de direc­tori con­ti­nuă cu: Paul Ili­cen­co (DMHI), Ovi­diu Cupşa (CERONAV), Car­men Rădu­cu (AJOFM) etc.

În cur­sul zilei de vineri, libe­ra­lii con­stă­nţeni s‑au reu­nit în şedinţa Biro­ul Poli­tic Teri­to­ri­al. În afa­ră de con­du­ce­rea judeţea­nă, au par­ti­ci­pat pri­mari PNL, dar şi fos­tul minis­tru al Trans­por­tu­ri­lor, Ramo­na Măne­scu. Au fost pre­zen­ta­te moti­ve­le ieşi­rii de la guver­na­re, dar şi efec­te­le aces­tei deci­zii radi­ca­le. Un efect ar fi posi­bi­le dez­er­tări, însă unul din edi­lii pre­zenţi la şedinţă a dat asi­gu­rări că: Nu se plea­că din PNL Con­stanţa către PSD. Şi nici nu îl urmea­ză nimeni pe Călin Popes­cu Tări­cea­nu. Cei care l‑au spri­ji­nit de‑a lun­gul tim­pu­lui s‑au decla­rat dez­a­mă­gi­ţi de deci­zia lui de a ple­ca din par­tid, pen­tru a face o nouă for­ma­ţiu­ne poli­ti­că, a pre­ci­zat, pen­tru Repli­ca de Con­stanţa, un pri­mar con­stă­nţean. Mai depar­te, ieşi­rea PNL de la guver­na­re ar urma să se sol­de­ze cu pier­de­rea insti­tu­ţi­i­lor decon­cen­tra­te. Însă, direc­to­rii susţi­nu­ţi de PNL nu intenţio­nea­ză să demi­sio­ne­ze din soli­da­ri­ta­te, ci aşteap­tă deci­zia fos­tu­lui ali­at PSD. În une­le cazuri, şefii de insti­tu­ţii ar putea scă­pa nevă­tă­ma­ţi. Ofi­ci­al, lide­rii PSD Con­stanţa au pre­ci­zat, pen­tru Repli­ca, fap­tul că nu intenţio­nea­ză să dea pe nimeni afa­ră, însă, neo­fi­ci­al, decla­ra­ţia a sunat tranşant: Plea­că toţi după ce tre­ce noul guvern de votul Par­la­men­tu­lui.

Mază­re ver­sus liberali

Citi­ti mai mult inreplicaonline.ro/, luni, 03.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply