Protecţia Consumatorilor spune “NUREPARTITOARELOR DE CĂLDURĂ în apartamente!

0
217

Aso­ci­a­ţia pen­tru Pro­te­cţia Con­su­ma­to­ri­lor din Româ­nia se opu­ne menţi­ne­rii sis­te­mu­lui de con­to­ri­za­re a con­su­mu­lui de căl­du­ră din apar­ta­men­te­le de bloc, prin repar­ti­toa­re, con­si­de­rând că aces­tea au erori foar­te mari de măsu­ra­re, care pot ajun­ge până la 24% din con­su­mul real.

APC se opu­ne menţi­ne­rii repar­ti­toa­re­lor de căl­du­ră în apar­ta­men­te.
Foto: cugetliber.ro.

APC ara­tă că în urma mai mul­tor ana­li­ze şi eva­luări rea­li­za­te în baza sesi­ză­ri­lor pri­mi­te de la con­su­ma­tori, pre­cum şi după stu­di­ul atent al legi­sla­ţi­ei în vigoa­re, a decis să res­pingă ide­ea montă­rii repar­ti­toa­re­lor de căl­du­ră în apar­ta­men­te­le româ­ni­lor, deo­a­re­ce repar­ti­toa­re­le de cos­turi au erori foar­te mari, ale căror limi­te pot ajun­ge la 24%, potri­vit Ager­pres. Aces­te erori sunt recu­nos­cu­te şi de Biro­ul Român de Metro­lo­gie Lega­lă, atra­ge atenţia APC.

Prin Legea ser­vi­ci­u­lui public de ali­men­ta­re cu ener­gie ter­mi­că nr. 325/ 2006, s‑a insti­tu­it obli­ga­ti­vi­ta­tea montă­rii de către pro­pri­e­tari a repar­ti­toa­re­lor de cos­turi, cu sco­pul de redu­ce­re a valo­rii fac­tu­ri­lor, dar ulte­ri­or, aces­te valori au cres­cut.

Acest lucru s‑a întâm­plat în pri­mul rând din cau­ză că repar­ti­toa­re­le de cos­turi au erori foar­te mari, ale căror limi­te pot ajun­ge la 24%, erori recu­nos­cu­te şi de Biro­ul Român de Metro­lo­gie Lega­lă. Ero­ri­le aces­tor apa­ra­te sunt pro­du­se de fac­tori interni — pozi­ţia sen­zo­ri­lor, carac­te­ris­ti­că de trans­fer etc. -, dar şi de fac­tori externi (apro­xi­ma­tiv 20 de fac­tori — ex.: cor­puri înve­ci­na­te calo­ri­fe­ru­lui, aco­pe­ri­rea anti­co­ro­zi­vă a calo­ri­fe­ru­lui, supra­fa­ţa ele­menţi­lor de calo­ri­fer, numă­rul ele­menţi­lor, mate­ri­a­lul din care este con­fe­cţio­nat calo­ri­fe­rul, curenţii de aer, debi­tul agen­tu­lui ter­mic etc.), fac­tori nelu­a­ţi în sea­mă în momen­tul în care se apli­că core­cţi­i­le pen­tru trans­for­ma­rea citi­ri­lor repar­ti­to­ru­lui în cost al încă­l­zi­rii”, ara­tă APC.

Core­cţi­i­le apli­ca­te citi­ri­lor nu sunt cer­te, uni­ce şi stan­dar­di­za­te, ci depind de bunul plac al fie­că­rei fir­me pro­du­că­toa­re în par­te, iar meto­da de uti­li­za­re a citi­ri­lor repar­ti­toa­re­lor nu este metro­lo­gi­că, cum obli­ga­to­riu ar tre­bui să fie, pen­tru că nu se uti­li­zea­ză citi­ri­le direc­te, ci aces­tea sunt modi­fi­ca­te folo­sind core­cţii ce nu ţin cont de fac­to­rii interni şi externi ce influ­enţea­ză citi­rea, trans­for­mân­du-se în uni­tă­ţi de cal­cul, şi se con­si­de­ră, în mod injust, că uni­tă­ţi­le de cal­cul sunt pro­porţio­na­le cu con­su­mul real, expli­că repre­zen­tanţii APC.

Cites­te mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/protectia-consumatorilor-spune-nu-repartitoarelor-de-caldura-in-apartamente-deoarece-au-erori-foarte-mari_124609.html#ixzz2sQbSqmgQ

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply