MangaliaNews.ro, deschis opiniilor dumneavoastră

0
273

MangaliaNews.ro cuprin­de |Stiri | Revis­ta pre­sei | Pro­iec­te pen­tru Man­ga­lia şi este un site des­chis, dedi­cat cetă­ţe­ni­lor din muni­ci­pi­ul de la “Marea cea Mare”, tutu­ror man­ga­li­eni­lor care doresc să-şi expri­me opi­ni­i­le cu pri­vi­re la via­ţa coti­dia­nă a comu­ni­tă­ţii loca­le.

Ştim că vă inte­re­sea­ză soar­ta urbei şi de ace­ea sunt bine­ve­ni­te pe acest site public arti­co­le scri­se de dum­ne­a­voas­tră, comen­ta­rii per­ti­nen­te, suges­tii, dar şi solu­ţii şi pro­iec­te pen­tru Man­ga­lia.

Iată ce ne scria la “lan­sa­rea” de acum doi ani, un pri­e­ten al site-ului www.mangalianews.ro :

Feli­ci­tări pen­tru acest site! Sper ca toţi oame­nii de bună cre­dinţă, edu­ca­ţi şi care vor bine­le ora­şu­lui, să comen­te­ze pe acest site şi nu pe ace­lea unde cuvin­te­le tri­vi­a­le şi ata­cu­ri­le la per­soa­nă, de cele mai mul­te ori gra­tu­i­te, sunt la ele aca­să. MULT SUCCES !!!”

Acum, la ceas de bilanţ bia­nu­al, când, iată, avem pes­te 3.000 de pos­tări (arti­co­le şi pagini) şi aproa­pe 1.100.000 de vizi­te pen­tru care vă mulţu­mim, dorim o şi mai mare apro­pi­e­re de dum­ne­a­voas­tră, inclu­siv pe pagi­na noas­tră de face­bo­ok https://www.facebook.com/mangalianews.mangalianews, care numă­ră acum 3.704 pri­e­te­ni.

Vânt bun din pupa, Man­ga­lia!

Dum­ne­zeu să bine­cu­vân­te­ze Româ­nia!

Man­ga­li­a­News, 22.02.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply