COMUNICAT DE PRESĂ — Sindicatul Liber al Salariatilor din Învătământul Preuniversitar Constanta

0
268

Asis­tăm cu îngri­jo­ra­re si chiar cu un sen­ti­ment de revol­tă la nume­roa­se­le comen­ta­rii ale mass-medi­ei la adre­sa celor care sunt anga­jati în sis­te­mul de edu­ca­tie.

Sunt bla­mati slu­ji­to­rii cate­drei într-un gen de cam­pa­nie care nu face cin­ste sta­tu­tu­lui de inte­lec­tu­al dedi­cat for­mă­rii tine­rei gene­ra­tii.

Adu­ce­rea în prim-pla­nul opi­ni­ei publi­ce a unor cazuri de edu­ca­toa­re, învă­tă­tori sau pro­fe­sori lip­si­ti de mora­li­ta­te — si fată de care ne deli­mi­tăm cu toa­tă con­vin­ge­rea – ne adu­ce mari pre­ju­di­cii prin ten­din­ta de gene­ra­li­za­re a ide­ii de învă­tământ corupt.

Apre­ci­e­ri­le deni­gra­toa­re, cata­lo­gă­ri­le subiec­ti­ve extin­se la între­gul corp pro­fe­so­ral îi jig­nesc pe toti cei ale căror pro­fi­le mora­le si pro­fe­sio­na­le sunt impe­ca­bi­le si care sunt dedi­cati – de cele mai mul­te ori printr‑o mun­că de volun­ta­ri­at – acti­vi­tă­tii de instru­i­re si edu­ca­re.

Dacă sun­tem total de acord cu sanc­tio­na­rea si eli­mi­na­rea din sis­tem a celor care se dove­desc a fi inde­zi­ra­bili prin încăl­ca­rea valo­ri­lor cari­e­rei didac­ti­ce si cri­te­ri­i­lor de mora­li­ta­te, în ace­la­si timp sun­tem pen­tru popu­la­ri­za­rea si răs­plăti­rea celor care sunt urma­si repre­zen­ta­tivi ai emble­ma­ti­cu­lui Domn Tran­da­fir.

Regre­tăm că în aces­te zile s‑a vor­bit prea putin si des­pre ceea ce ali­men­tea­ză com­por­ta­men­te­le nega­ti­ve din uni­tă­ti­le de învă­tământ: lip­sa finan­tă­rii opti­me pen­tru asi­gu­ra­rea unor con­di­tii rea­le pen­tru un învă­tământ gra­tu­it, lip­sa unei legi de sala­ri­za­re moti­van­te care să atra­gă spre învă­tământ pe cei foar­te bine pre­gă­ti­ti, lip­sa unor măsuri de pro­tec­tie a per­so­na­lu­lui didac­tic, didac­tic auxi­li­ar si nedi­dac­tic în fata vio­len­te­lor umi­li­toa­re mani­fes­ta­te de unii elevi si părin­ti – toa­te aces­te aspec­te depin­zând de modul de guver­na­re alte­rat an de an si care, în ulti­mii două­zeci de ani, ne‑a demon­strat că ade­vă­ra­ta corup­tie se mani­fes­tă la nive­lul poli­ti­cu­lui si se pro­pa­gă la nive­lul între­gii soci­e­tăti.

Sin­di­ca­tul Liber al Sala­ri­a­ti­lor din Învă­tămân­tul Pre­u­ni­ver­si­tar Con­stan­ta con­si­de­ră că cele câte­va cazuri ce ocu­pă pri­ma pagi­nă a publi­ca­ti­i­lor de pre­să sau sunt “în lumi­na reflec­toa­re­lor” pe pos­tu­ri­le de tele­vi­ziu­ne si la radio nu se pot con­fun­da cu sute­le de mii de das­căli care sunt demni de toa­tă lau­da.

Depar­ta­men­tul Rela­tii publi­ce si comu­ni­ca­re al SLSIP Con­stan­ta.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply