Mihai Cubaniţ – zidarul care face case din piatră

3
4891

Că tot ne plân­gem de meș­teri, uite că sunt și unii foar­te pri­ce­puți care au rămas în țară. Și, sunt sigu­ră că după acest arti­col, voi afla de și mai mulți. De Mihai Cuba­niţ am aflat prin reco­man­dări și meri­tă să-ți poves­tesc des­pre el, pen­tru că nu știi când o să ai nevo­ie de un meș­ter ade­vă­rat.

Ceea ce mi‑a atras aten­ția este fap­tul că face par­te dintr‑o fami­lie de mese­ri­ași. Buni­cul lui a fost pie­trar, tatăl zidar și el i‑a urmat. A învă­țat de la cei bătrâni, iar acum are o expe­rien­ță de 22 de ani în zidă­rie. Dar are o mare pasiu­ne: case­le din pia­tră. Și știe să le facă excep­țio­nal. A lucrat la casa sculp­to­ru­lui Bucu­lei, dar pri­ma casă pe care a ridicat‑o a fost pen­tru el. Și când începi așa, eu zic că asta cea mai bună car­te de vizi­tă.

adelaparvu.com despre Mihai Cubanit zidarul caselor de piatra (20)

Mihai locu­ieș­te în 2 Mai și spu­ne că pri­mii cli­enți au fost turiș­tii. În prin­ci­pal stră­i­nii pen­tru că româ­nii sunt încă fas­ci­nați de case­le astea moder­ne cu polis­ti­ren, case pe fața­da căro­ra “dacă-ți prop­tești dege­tul, se face gau­ră“ cum zice Mihai.

N‑are rost să mai rein­ven­tezi roa­ta, ci doar să o adap­tezi la ce ai nevo­ie, îmi expli­că. Dacă în Dobro­gea sunt con­struc­ții din pia­tră de pe vre­mea roma­ni­lor, de ce ți-ai face casa din alt mate­ri­al? Și pia­tră se găseș­te, acel cal­car des­chis la culoa­re spe­ci­fic zonei, care se inte­grea­ză per­fect în pei­saj. La case­le astea, Mihai folo­seș­te pen­tru înve­li­toa­re ola­ne. Când l‑am între­bat de unde le ia, mi‑a a spus că le‑a cum­pă­rat pe toa­te din zonă. Sunt ola­ne vechi, făcu­te manu­al și recu­pe­ra­te de la con­struc­ții vechi. Și‑a făcut stoc pen­tru cli­en­ții lui. De ase­me­nea, inte­grea­ză și ele­men­te vechi, cum ar fi coloa­ne sau deco­ruri orna­men­ta­le exte­ri­oa­re, ce aduc amin­te de isto­ria locu­lui.

adelaparvu.com despre Mihai Cubanit zidarul caselor de piatra (16)

Dar cum se face că un zidar s‑a apu­cat să ridi­ce case? Mihai spu­ne că expe­rien­ța este sfân­tă. De mul­te ori oame­nii vor o casă, dar n‑au ima­gi­na­ția nece­sa­ră să știe cum o vor.

El chiar le dese­nea­ză pe hâr­tie, are un pri­e­ten care este pro­iec­tant și transpu­ne într-un pro­iect totul, dar el știe mese­rie sufi­cient de bine încât să apre­cie­ze exact ce se potri­veș­te fie­că­rui cli­ent în par­te și să-și ima­gi­ne­ze casa ide­a­lă pen­tru el.

La mare e musai să ai tera­se exte­ri­oa­re, că doar vara vrei să stai la aer. Iar înă­un­tru, unde e răcoa­re vara și cald iar­na, că doar zidu­ri­le sunt între 50 și 55 de cm gro­si­me, o să tot stai când plo­uă sau vine fri­gul.

S‑a apu­cat să facă aces­te tipuri de case pen­tru că se pri­ce­pe, dar le face numai pen­tru cei ce-și doresc cu ade­vă­rat. De ce? Pen­tru că expe­rien­ța și pasiu­nea lui nu meri­tă iro­si­te pen­tru cine­va care vrea doar așa, de moft sau pen­tru că a văzut la veci­nul.

adelaparvu.com despre Mihai Cubanit zidarul caselor de piatra (11)

El con­stru­ieș­te, să ne înțe­le­gem, cu pro­pri­i­le mâini toa­te case­le. Echi­pa lui? Încă un pri­e­ten. Da, sunt doar doi oameni care fac o casă întrea­gă. Nu poa­te face mai mult de două într-un an, dar și pe astea le exe­cu­tă ire­pro­șa­bil.

Par­tea fru­moa­să la case­le din pia­tră este că n‑ai nevo­ie de ten­cu­ia­lă la inte­ri­or, le poți lăsa așa, iar în timp casa capă­tă o pati­nă fru­moa­să. În plus, scapi de între­ți­ne­rea fața­de­lor, că nu mai tre­bu­ie să văru­iești sau să reno­vezi nimic. Și sunt trai­ni­ce! Mihai armea­ză zidu­ri­le, nu că ar fi nevo­ie, dar vrea el ca pro­pri­e­ta­rii să fie siguri și liniș­tiți.

Și-ar fi dorit ca la case­le pe care le ridi­că să poa­tă monta exclu­siv tâm­plă­rie de lemn, dar încă n‑a găsit un pro­du­că­tor bun în zonă care să le facă ast­fel încât să rezis­ten­te la aerul sărat de la mare.

Dar spu­ne că impor­tant este ca spe­ci­fi­cul zonei să fie păs­trat, chiar dacă pen­tru asta mai faci și com­pro­mi­suri cum ar fi tâm­plă­ria de PVC. Ori­cum, zidu­ri­le astea de pia­tră res­pi­ră bine, deci nu exis­tă niciun risc ca ambi­an­ța inte­ri­oa­ră să aibă de sufe­rit din cau­za cali­tă­ții aeru­lui.

adelaparvu.com despre Mihai Cubanit zidarul caselor de piatra (10)

Am vor­bit ceva cu Mihai și e tare hai­os, dar îmi pla­ce că este hotă­rât. Faza asta cu nu con­stru­iesc case pen­tru cine nu meri­tă o apre­ciez maxim. Și pe bune că nu mi se pare mult 600 de euro pe metru pătrat.

Doi oameni îți ridi­că o casă! E tim­pul și pri­ce­pe­rea lor la mij­loc pe care le dedi­că ție și fami­lie tale. Și poți să ai sigu­ran­ța că o ast­fel de casă te ține mult timp. Prac­tic, o lași moș­te­ni­re. Mihai spu­ne că a făcut mul­te lucrări din pia­tră, nu doar case. A făcut gar­duri, ane­xe, pla­cări inte­ri­oa­re cu pia­tră, mul­te din­tre ele la Bucu­rești. Dar a avut comenzi și în alte păr­ți, spre exem­plu la Sina­ia, dar spu­ne că aco­lo se potri­veș­te pia­tra din zonă, care are altă con­sis­ten­ță și culoa­re.

Omul ăsta e foar­te hotă­rât și încre­ză­tor în for­țe­le lui. Are 42 de ani și spu­ne că, atât cât îl vor ține pute­ri­le, va con­strui pen­tru că‑i pla­ce mese­ria lui. Nu vrea să aibă dita­mai echi­pa, pen­tru că atunci tre­bu­ie să stai cu gura pe alții, să‑i supra­ve­ghezi, ori Mihai spu­ne că asta e un fel de scla­va­gism, mai bine pune mâna el și știe că iese o trea­bă bună.

adelaparvu.com despre Mihai Cubanit zidarul caselor de piatra (6)

Satis­fac­ția când vezi o casă ter­mi­na­tă, după ce zil­nic nu reu­șești să faci mai mult de un metru de zid, este enor­mă, spu­ne Mihai.

Îi ia cam patru cinci luni să fina­li­ze­ze totul, adi­că la che­ie. Nu doar că face zidu­ri­le, ci se ocu­pă de tot. A făcut și alt gen de case, dar după el nimic nu se com­pa­ră cu una de pia­tră. Îi pla­ce tră­i­ni­cia lor, atmosfe­ra plă­cu­tă de la inte­ri­or și aspec­tul exte­ri­or care evo­lu­ea­ză fru­mos în timp. A lucrat și prin stră­i­nă­ta­te, dar și‑a dat sea­ma că aco­lo n‑are unde să avanse­ze. Aici în țară măcar con­ti­nuă tra­di­ția fami­li­ei lui și face case pen­tru oame­nii sufi­cient de deș­tepți care înțe­leg că un meș­ter bun tre­bu­ie plătit la ade­vă­ra­ta lui valoa­re.

înțe­leg că un meș­ter bun tre­bu­ie plătit la ade­vă­ra­ta lui valoa­re.

adelaparvu.com despre Mihai Cubanit zidarul caselor de piatra (19)

Mihai spu­ne că sunt meș­teri talen­tați și pri­ce­puți în țară, dar sunt umi­liți. Ori decât să lucre­ze pe degea­ba, mai bine refu­ză. De aia el nu se com­pli­că. Face ce‑i pla­ce pen­tru cine cre­de el că meri­tă și pen­tru cine îl plă­teș­te atât cât cere. Nu e lacom, dar știe exact că tim­pul nu‑l mai recu­pe­rezi, iar pri­ce­pe­rea n‑o dobân­dești ușor. Uită-te și tu la case­le astea și spu­ne dacă nu sunt sen­zațio­na­le! Mie mi‑a plă­cut omul ăsta pen­tru că le spu­ne pe șleau. Și mi‑a mai plă­cut pen­tru că știe mese­rie și e con­ști­ent de asta. Este mân­dru că e zidar și îi pla­ce la nebu­nie ce face. Bra­vo lui! Eu apre­ciez oame­nii care-și câști­ge pâi­nea cu pro­pri­i­le mâi­ne, care știu să facă lucruri fru­moa­se și trai­ni­ce și sunt pasio­nați de mese­ria lor. Sun­tem ca într-un stup de albi­ne – fie­ca­re se pri­ce­pe la ceva, iar noi avem nevo­ie de meș­teri, ca ata­re meri­tă să le răs­plătim efor­tul și talen­tul. Vrei să intri în legă­tu­ră cu Mihai? Ia vezi aici pagi­na lui de Face­bo­ok. unde are și numă­rul de tele­fon. Dar vezi, dacă nu-ți răs­pun­de înseam­nă că e la trea­bă. Ai răb­da­re că te sună el îna­poi sau trimite‑i un sms :)  Sper să-ți fie de folos!

Mulţu­mim, Ade­la Pâr­vu, pen­tru exce­pţio­na­lul repor­taj !

Sur­sa: http://adelaparvu.com/2013/11/06/mihai-cubanit-zidarul-care-face-case-din-piatra/


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

3 COMENTARII

  1. Buna ziua.Ma inte­re­sea­za cat ajun­ge o casa cu man­sar­da pt.3pers.sa o con­stru­ias­ca sotul meu se pri­ce­pe in constructii.Cat cos­ta o casa zidi­ta din pua­tra avand noi sur­sa de pia­tra avem o carie­ra de pia­tra lan­ga noi.Multumesc

  2. Ne mai tre­bue sa cum­pa­ram tere­nul mie imi pla­ce enorm piatra.In Ita­lua am stat ceva timp si fr.multe cla­firi sunt din piatra.Cumva tre­bue izo­la­ta casa din piatra?se poa­te face cu etaj?doresc mai mul­te infor­ma­tii ..mul­tu­mesc la tel.0746660605,Nadia.s.au al sotului.0761460139.Multumesc

  3. Ma inte­re­sea­za avan­ta­je­le unei case zidi­te din pia­tra… si o incu­ra­ja­re… de fru­moa­se sunt fr.frumoase… in cat timp se poa­te zidi.. mai are rost izo­la­rea in inte­ri­or s.au exte­ri­or? Pia­tra in exte­ri­or si in inte­ri­or e deo­se­bi­ta… daca se poa­te va rog sa.mi rasp. la aces­te nela­mu­riri. Va mul­tu­mesc mult.

Leave a Reply