Impozitele locale pot creşte fără limite. Topul primelor 10 localităţi “în foame” de bani

0
217

Guver­nul vrea să dea undă ver­de pri­mă­ri­i­lor să se finanţe­ze cât de mult au nevo­ie de la local­nici.

Autoritățile locale vor putea crește birurile cu peste 20% de la anul

Sur­sa foto: VLAD STĂNESCU

Potri­vit unui pro­iect de ordo­nanţă obţi­nut de Medi­a­fax, pri­mă­ri­i­le vor avea voie să majo­re­ze de la un an la altul taxe­le loca­le, deci impo­zi­tul pe case, maşini etc., cât de mult au nevo­ie, fără a res­pec­ta limi­ta de 20%.

Măsu­ra a fost gân­di­tă ca un mij­loc de a satis­fa­ce nece­sa­rul de finanţări al auto­ri­tă­ţi­lor, pro­te­jând tot­o­da­tă “medi­ul de afa­ceri”, în con­di­ţi­i­le în care impo­zi­te­le pen­tru per­soa­ne juri­di­ce nu se vor putea majo­ra cu pes­te 20%. Aceas­ta înseam­nă că pri­ma­rii care nu fac par­te din cli­en­te­la USL vor fi nevo­iţi să se finanţe­ze prin majo­ra­rea taxe­lor plăti­te de ale­gă­tori, ceea ce le va scă­dea popu­la­ri­ta­tea. Ast­fel, vor fi ten­ta­ţi să trea­că în cur­tea USL.

Topul dator­ni­ci­lor

EVZ a rea­li­zat o mini-anche­tă în rân­dul celor mai înda­to­ra­te pri­mă­rii din ţară, pri­me­le care ar fi inte­re­sa­te să recur­gă la o majo­ra­re de taxe. Pe lis­tă se regă­sesc în spe­cial auto­ri­tă­ţi care spun că este inu­til să cre­şti taxe­le, pen­tru că oame­nii nu au bani să le plă­teas­că nici pe cele de acum. Alte pri­mă­rii ar putea însă recur­ge la aceas­tă măsu­ră. Unul din­tre marii dator­nici este pri­mă­ria Pre­j­mer, din judeţul Bra­şov. Auto­ri­tă­ţi­le loca­le au dema­rat mai mul­te pro­iec­te, din care o par­te cu fon­duri euro­pe­ne, cum sunt lucră­ri­le de cana­li­za­re şi ali­men­ta­re cu apă a locu­i­to­ri­lor.

Însă, pri­mă­ria îşi aco­pe­ră doar 10–15% din buget din taxe şi impo­zi­te loca­le, ast­fel că este depen­den­tă de banii de la Guvern. Cum li s‑a tăi­at din alo­cări, auto­ri­tă­ţi­le au încer­cat să aco­pe­re din fon­duri loca­le. De aici şi dato­ri­i­le. Majo­ra­rea taxe­lor în 2014 ar fi în zadar, deo­a­re­ce o mare par­te din locu­i­tori sunt fie pen­sio­nari, fie şomeri. “Degea­ba majo­rezi taxe­le, dacă oame­nii nu le pot plăti. Nu ştim nici dacă ne luăm banii pe noiem­brie”, spu­ne secre­ta­rul Emil Pleşa.

În ace­ea­şi situ­a­ţie se află şi ora­şul Lupeni. Pri­mă­ria a dema­rat pro­iec­tul de rea­bi­li­ta­re şi moder­ni­za­re a sta­ţiu­nii Stra­ja în peri­oa­da în care Minis­te­rul Dezvol­tă­rii era con­dus de Ele­na Udrea. După ce USL a câş­ti­gat ale­ge­ri­le, banii nu au mai venit. “De aproa­pe doi ani nu am mai pri­mit banii de la Minis­te­rul Dezvol­tă­rii, care a blo­cat finanţă­ri­le, după ce s‑a schim­bat Guver­nul”, a decla­rat pen­tru EVZ vice­pri­ma­rul Cor­nel Lun­gan.

Pri­mă­ria din Man­ga­lia are dato­rii care pro­vin în mare par­te din cos­tu­ri­le de întreţi­ne­re şi rea­bi­li­ta­re a infras­truc­tu­rii din sta­ţiu­ni­le din sub­or­di­ne, potri­vit vice­pri­ma­ru­lui USL Bogdan Maga­nu. Majo­ri­ta­tea local­ni­ci­lor tră­iesc din turis­mul esti­val deci cre­ş­te­rea taxe­lor nu este o solu­ţie. Pri­mă­ria îşi asi­gu­ră 50% din buget din sur­se pro­prii, pen­tru res­tul depin­de de Guvern. Dacă banii nu vor veni, va tre­bui să se taie din inves­ti­ţi­i­le meni­te să atra­gă mai mulţi turi­şti.

Topul admi­nis­tra­ţi­i­lor loca­le cu cele mai mari dato­rii mai vechi de 90 de zile, la 30.09.2013 (mili­oa­ne de lei:

  • Nal­bant (judeţul Tul­cea) 39,06
  • Lupeni (Hunedoara)37,5
  • Voi­nea­sa (Vâl­cea) 34,2
  • Sec­to­rul 5 (Bucu­reşti) 18,83 mili­oa­ne lei
  • Plo­ieşti (Pra­ho­va) 12,04
  • Şuşani (Vâl­cea) 9,85
  • Pre­j­mer (Bra­şov) 8,62
  • Man­ga­lia (Con­stanţa) 7,78
  • Baia de Ara­mă (Mehe­dinţi) 7,67
  • Câm­pu­lung Mol­do­ve­nesc (Sucea­va) 7,48.

Sur­sa: Minis­te­rul Finanţe­lor.

Simo­na Tapa­la­gă, Ralu­ca Flo­res­cu, EVZ.ro, 08.11.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply