ORA DE IARNĂ: Cum va trebui să potrivim ceasurile în noaptea de sâmbătă spre duminică

0
188

Româ­nia tre­ce, în noap­tea de sâm­bă­tă spre dumi­ni­că, la ora ofi­ci­a­lă de iar­nă, ora 4.00 urmând să devi­nă ora 3.00, iar ziua de 27 octom­brie, care va avea 25 de ore, va fi cea mai lun­gă din an.

Ora ofi­ci­a­lă de vară este apli­ca­tă între ulti­ma dumi­ni­că din luna mar­tie şi ulti­ma dumi­ni­că din octom­brie. Pen­tru tre­ce­rea la ora ofi­ci­a­lă de iar­nă, cea­su­ri­le vor fi date îna­poi cu o oră, ast­fel că dumi­ni­că 27 octom­brie, care va avea 25 de ore, va fi cea mai lun­gă zi a anu­lui.

Tre­ce­rea la ora Euro­pei Orien­ta­le, ora ofi­ci­a­lă de iar­nă, nu va modi­fi­ca mer­sul tre­nu­ri­lor în vigoa­re până la 27 octom­brie, dar vor fi afec­ta­te de schim­ba­rea de oră 65 de tre­nuri, din­tre care 32 Inter­Re­gio, 31 Regio şi două Inter­Ci­ty, a anu­nţat CFR Călă­tori.

Tre­nu­ri­le de călă­tori vor ple­ca din sta­ţi­i­le de for­ma­re după ora ofi­ci­a­lă de vară până în noap­tea de 26 spre 27 octom­brie ora 4.00, care devi­ne ora 3.00.

În noap­tea de sâm­bă­tă spre dumi­ni­că, toa­te tre­nu­ri­le de călă­tori care au ora de ple­ca­re din sta­ţi­i­le de for­ma­re după 4.00 vor ple­ca la ore­le din mer­sul de tren în vigoa­re, res­pec­tând ora Euro­pei Orien­ta­le.

Tre­nu­ri­le de călă­tori afla­te în cir­cu­la­ţie după ora 4.00, ora ofi­ci­a­lă de vară, vor opri în sta­ţi­i­le din par­curs sta­bi­li­te, unde vor sta­ţio­na până la ora de ple­ca­re din ora­rul în vigoa­re după noua oră a Euro­pei Orien­ta­le. Tre­nu­ri­le care mai au de par­curs o dis­tanţă scur­tă până la sta­ţia fina­lă îşi vor con­ti­nua mer­sul până la des­ti­na­ţie.

Având în vede­re că şi în ţări­le veci­ne tre­ce­rea de la ora de vară la ora Euro­pei Orien­ta­le are loc tot în 27 octom­brie, între sta­ţi­i­le de fron­ti­e­ră cu Repu­bli­ca Mol­do­va, Unga­ria, Ser­bia, Bul­ga­ria şi Ucrai­na, tre­nu­ri­le vor cir­cu­la după ora­re­le din mer­sul de tren în vigoa­re.

Con­form Con­venţi­ei fusu­ri­lor ora­re, cea­sor­ni­ce­le ara­tă pen­tru fie­ca­re punct de pe Pământ ace­la­şi minut şi ace­ea­şi secun­dă, iar dife­renţe­le din­tre ore sunt date de fap­tul că, la fie­ca­re 15 gra­de lon­gi­tu­di­ne apa­re o oră în plus. Nume­ro­ta­rea aces­tor fusuri înce­pe de la meri­dia­nul de ori­gi­ne, care tre­ce prin loca­li­ta­tea Gre­enwi­ch (Marea Bri­ta­nie), în sens pozi­tiv către est. Ast­fel, pen­tru Euro­pa, ora Euro­pei Occi­den­ta­le este ora fusu­lui 0, a Euro­pei Cen­tra­le — ora fusu­lui 1 şi a Euro­pei Orien­ta­le — ora fusu­lui 2.

Româ­nia se afla în fusul orar 2, iar peri­oa­da din­tre luni­le octom­brie şi mar­tie (cea a luni­lor de iar­nă) este denu­mi­tă “tim­pul legal român”.

Con­venţia a fost sem­na­tă de Româ­nia în 1979, iar în 1997, prin ordo­nanţă guver­na­men­ta­lă, ora­rul de vară a fost din nou core­lat cu cel prac­ti­cat în ţări­le Uniu­nii Euro­pe­ne. În 1996, ţinând cont de avan­ta­je­le deca­lă­rii ora­ru­lui cu o oră vara, pen­tru a pro­fi­ta la maxi­mum de ore­le de lumi­nă, acest orar a fost pre­lun­git în Euro­pa cu încă o lună.

Sur­sa: mediafax.ro, Vineri, 25 oct.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply