Copiii de excepţie ai Constanţei. Mihai, matematicianul cu gândul la fizica solară. Vlad, biologul care vrea să ajute omenirea

0
166

Uni­ver­sul şi tai­ne­le sale — obiec­tiv de stu­diu pen­tru tine­rii pasio­na­ţi de şti­inţă FOTO Arhi­vă.

Mihai Băr­bu­les­cu stu­di­a­ză mate­ma­ti­ca în Marea Bri­ta­nie, iar Vlad Coşo­rea­nu se pre­gă­teş­te pen­tru carie­ra în bio­lo­gie. Ambii au pla­nuri ambi­ţi­oa­se cu care spe­ră să con­tri­bu­ie la schim­ba­rea lumii în bine.

Mihai Băr­bu­les­cu (21 ani) a absol­vit Cole­gi­ul Naţio­nal Mihai Emi­ne­scu din Con­stanţa în 2010, iar pasiu­nea pen­tru Mate­ma­ti­că i‑a făcut uşoa­ră ale­ge­rea cari­e­rei.

Elev cu per­for­manţă naţio­na­lă la Mate­ma­ti­că, Mihai s‑a putut înscrie la o uni­ver­si­ta­te bine cota­tă din Marea Bri­ta­nie. El şi‑a dorit să con­ti­nue stu­di­ul şti­inţe­lor exac­te la un nivel cât mai apro­fun­dat, iar gra­ţie susţi­ne­rii părinţi­lor, visul lui a deve­nit rea­li­ta­te. După 3 ani de stu­diu la Uni­ver­si­ta­tea din She­ffi­eld, româ­nul a obţi­nut Bachelor‘s Degree în Mate­ma­ti­că, iar acum a intrat în anul 4, care este de Mas­te­rat.

Dacă ini­ţi­al se gân­dea să rămâ­nă la cate­dră, ca pro­fe­sor de Mate­ma­ti­că, Mihai a înce­put să se gân­deas­că tot mai seri­os la cer­ce­ta­re. Îşi pre­gă­teş­te teza în Fizi­că sola­ră, iar după anul 4 spe­ră să pri­meas­că o bur­să pen­tru doc­to­rat tot în Marea Bri­ta­nie.

Mi-ar plă­cea să con­ti­nui tot în Fizi­ca sola­ră. Este o pro­ble­mă impor­tan­tă nere­zol­va­tă în dome­ni­ul aces­ta şi anu­me cum ajun­ge atmosfe­ra soa­re­lui să fie mai fier­bin­te decât supra­fa­ţa. Sunt o groa­ză de gru­pe de cer­ce­ta­re în Anglia care se ocu­pă de pro­ble­ma asta şi mi-ar plă­cea să fac par­te din­tr-una“, spe­ră tână­rul român.

Mihai Băr­bu­les­cu FOTO Face­bo­ok Mihai Băr­bu­les­cu

Adap­tat în Marea Bri­ta­nie, dar mereu cu gân­dul la ţară, unde îi sunt părinţii şi iubi­ta (stu­den­tă la Medi­ci­nă), Mihai con­si­de­ră via­ţa în Marea Bri­ta­nie „des­tul de miş­to“. „Chel­tu­ie­li­le nu sunt foar­te mari o dată ce găseşti toa­te locu­ri­le cu preţuri ok. Oame­nii sunt pri­e­te­noşi, aşa că este foar­te uşor să cunoşti lume. Mân­ca­rea este gus­to­a­să şi nesă­nă­toa­să. Vre­mea este urâ­tă. Plo­uă în medie cam 230 zile pe an“, enu­me­ră el avan­ta­je­le şi dez­a­va­tan­je­le.

Citi­ţi con­ti­nu­a­rea în adevarul.ro, 24.10.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply