Maidanezii, o problemă şi la Constanţa

0
151
Infecţioasele au rămas fără vaccin antirabic: 1.300 de persoane muşcate de câini, doar în primele 6 luni ale anului.
Infecţioasele au rămas fără vaccin antirabic: 1.300 de persoane muşcate de câini, doar în primele 6 luni ale anului

Câi­nii mai­da­nezi au repre­zen­tat mereu o pro­ble­mă acu­tă la nive­lul ţării, impli­cit şi în Con­stanţa, unde oame­nii dau buluc la Spi­ta­lul de Boli Infe­cţi­oa­se, menţionând că au fost muş­ca­ţi. Însă, dacă până acum situ­a­ţia a putut fi ţinu­tă sub con­trol, în luni­le iulie şi august ale aces­tui an s‑a înre­gis­trat o explo­zie în rân­dul con­stă­nţe­ni­lor muş­ca­ţi de câi­nii fără stă­pân.

Dacă în pri­me­le 6 luni ale lui 2013 au fost 1.293 de pre­zen­tări, doar în luni­le iulie şi august au fost apro­xi­ma­tiv 700. De ase­me­nea, Spi­ta­lul Cli­nic de Boli Infe­cţi­oa­se a rămas fără vac­cin anti­ra­bic.

Ava­lanşă de per­soa­ne muş­ca­te de câini, la Con­stanţa!

Şi nu, nu are legă­tu­ră cu cazul copi­lu­lui dece­dat la Bucu­reşti, ucis de o hai­tă de câini, întru­cât cazu­ri­le au fost în cre­ş­te­re la noi în luni­le iulie şi august, motiv pen­tru care nu poa­te fi vor­ba doar de teme­ri­le oame­ni­lor care aleg să se pre­zin­te la medic din pri­ci­na celor auzi­te.

Potri­vit medi­ci­lor din cadrul uni­tă­ţii spi­ta­li­ceşti, în aces­tă vară a exis­tat o ade­vă­ra­tă explo­zie în rân­dul per­soa­ne­lor muş­ca­te de câi­nii mai­da­nezi, doar în două luni ajun­gân­du-se la apro­xi­ma­tiv 700 de pre­zen­tări, faţă de pri­me­le şase luni ale anu­lui curent, când s‑au înre­gis­trat 1.293 de pre­zen­tări, din­tre care 584 au nece­si­tat vac­ci­na­re.

De ase­me­nea, medi­cii susţin că per­soa­ne­le care trec prin aşa ceva sunt, în mare par­te, din medi­ul urban şi mult mai puţi­ne din cel rural. În anul 2012 au fost 2654 de pre­zen­tări, din­tre care 1.110 au nece­si­tat vac­ci­na­re. Din­tre aceş­tia, 2113 au fost adulţi şi 541 copii. Din tota­lul de pacienţi, 2363 pro­vin din medi­ul urban, pe când 291 din medi­ul rural.

Însă, ava­lanşa de pacienţi din luni­le de vară ale aces­tui an a lăsat Spi­ta­lul de Boli Infe­cţi­oa­se fără vac­cin anti­ra­bic. Nu mai avem vac­cin anti­ra­bic de la înce­pu­tul aces­tei săp­tămâni şi nici nu ştim cât de repe­de se va rezol­va pro­ble­ma pen­tru că nu avem fon­duri. În ulti­me­le două luni de vară am avut o ava­lanşă de ast­fel de cazuri, dar, din feri­ci­re, la noi nu au fost cazuri gra­ve, sol­da­te cu dece­sul per­soa­ne­lor. Însă, dacă s‑ar rezol­va pro­ble­ma aces­tor ani­ma­le fără stă­pân, ar fi ide­al, au decla­rat, pen­tru Repli­ca, medi­cii din cadrul Spi­ta­lu­lui Cli­nic de Boli Infe­cţi­oa­se Con­stanţa.

Ca ata­re, în aceas­tă peri­oa­dă, oame­nii care trec printr‑o ast­fel de expe­rienţă nefe­ri­ci­tă tre­bu­ie să suporte cos­tu­ri­le vac­ci­nu­lui anti­ra­bic, pe care îl pot pro­cu­ra din far­ma­cii.

Pre­mi­e­rul Pon­ta vrea o solu­ţie rapi­dă şi corec­tă pen­tru pro­ble­ma câi­ni­lor mai­da­nezi

Legat de pro­ble­ma câi­ni­lor vaga­bonzi, pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta a decla­rat, mier­curi, în şedinţa de Guvern că situ­a­ţia este una gra­vă şi nu mai poa­te fi uita­tă, pre­ci­zând că legea pe aceas­tă temă este în Par­la­ment şi spe­ră ca în urmă­toa­re­le zile să se găseas­că solu­ţia corec­tă.

Pro­ble­ma câi­ni­lor fără stă­pân este o pro­ble­mă gra­vă care nu poa­te fi uita­tă pur şi sim­plu. În urmă cu 14 ani un pri­mar gene­ral al Capi­ta­lei ne anu­nţa pro­ble­ma câi­ni­lor vaga­bonzi, între timp a deve­nit şi preşe­din­te. Iar s‑a tre­zit, pro­fi­tând de tra­ge­dia unei fami­lii, asea­ră să ne dea o dis­po­zi­ţie. Legea e în Par­la­ment, iar Par­la­men­tul, luni o ia din nou în dis­cu­ţie.

Îl rog pe vice­pre­mi­e­rul Liviu Drag­nea, con­sul­tân­du-se cu repre­zen­tanţii auto­ri­tă­ţi­lor loca­le, să par­ti­ci­pe la dez­ba­teri, să avem o solu­ţie rapi­dă şi efi­cien­tă. Dom­nu­le vice­pre­mi­er, împre­u­nă cu repre­zen­tanţii auto­ri­tă­ţii loca­le, să găsi­ţi solu­ţia cea mai corec­tă în zile­le urmă­toa­re. Sunt mai mulţi câini decât atunci când ne‑a pro­mis dom­nul Băsescu că rezol­vă, a decla­rat Vic­tor Pon­ta.

Lili­a­na CHIRU, replicaonline.ro, Joi, 05.09.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply