Lansare de carte: ISTORIA SINGURULUI PAPIRUS DESCOPERIT ÎN ROMÂNIA

0
261

Joi, 8 august 2013, ora 20.00, în cadrul celei de‑a XVI‑a edi­ții a Târ­gu­lui Esti­val de Car­te, ce se des­fă­șoa­ră la Casa de cul­tu­ră din Man­ga­lia, va avea loc lan­sa­rea volu­mu­lui inti­tu­lat “Isto­ria sin­gu­ru­lui papi­rus des­co­pe­rit în Româ­nia”, scris de cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc.

Car­tea va fi pre­zen­ta­tă de prof.univ.dr. Adri­an Cio­ro­ia­nu, deca­nul Facul­tă­ții de isto­rie a Uni­ver­si­tă­ții din Bucu­rești, care a mai deți­nut și func­ți­i­i­le de: sena­tor, euro­par­la­men­tar și minis­tru de Exter­ne al Româ­ni­ei.

Des­pre volum va vor­bi și poe­ta Emi­lia Dabu, mem­bru al Uniu­nii Scri­i­to­ri­lor din Româ­nia și pre­șe­din­te­le Clu­bu­lui Arte­lor “Sol­te­ris” din Man­ga­lia.

În anul 2009, când am deve­nit direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis Man­ga­lia, mi-am pro­pus să regă­sesc și să rea­duc în țară sin­gu­rul papi­rus antic des­co­pe­rit în țara noas­tră, arte­fact con­si­de­rat pier­dut, timp de 52 de ani, de către toți oame­nii de ști­in­ță din Româ­nia. Sub­li­ni­ez că rea­li­za­rea aces­tui obiec­tiv nu ar fi fost posi­bi­lă fără sus­ți­ne­rea d‑lui dr. Ion Pâsla­ru.

În car­te am des­cris cum a fost des­co­pe­rit papi­ru­sul, am pre­zen­tat moti­ve­le pen­tru care a fost tri­mis la Mosco­va, după care am men­țio­nat infor­ma­ți­i­le apă­ru­te, în ulti­ma jumă­ta­te de secol, în lite­ra­tu­ra ști­in­ți­fi­că de spe­cia­li­ta­te din Româ­nia și din Rusia. În timp ce în Româ­nia se pre­ci­za că papi­ru­sul a fost dis­trus sau că nu mai exis­tă, în publi­ca­ți­i­le rusești au apă­rut arti­co­le în care se men­țio­na că papi­ru­sul a fost con­ser­vat.

În con­ti­nu­a­re, am vor­bit des­pre cer­ce­tă­ri­le pe care eu și dl Pâsla­ru le-am des­fă­șu­rat pen­tru regă­si­rea lui, ple­ca­rea noas­tră la Mosco­va, pre­lu­a­rea papi­ru­su­lui de la Cen­trul de res­ta­u­ra­re ști­in­ți­fi­că I.E. Gra­bar din Mosco­va și pre­da­rea sa, în cadrul unei cere­mo­n­ii ofi­ci­a­le, către par­tea româ­nă, la Man­ga­lia, în ziua de 22 august 2011.

În ulti­ma par­te, am pre­zen­tat încer­că­ri­le noas­tre și ale cer­ce­tă­to­ri­lor ruși de des­ci­fra­re a tex­tu­lui scris pe papi­rus, câte­va con­clu­zii și bibli­o­gra­fia uti­li­za­tă. La sfâr­și­tul căr­ții am ane­xat ima­gini cu lite­re­le des­ci­fra­te pe frag­men­te­le de papi­rus, docu­men­te­le prin care am rea­dus în Româ­nia acest impor­tant arte­fact și scri­soa­rea prof.univ.dr. Evghe­nii Iaro­voi, de la Uni­ver­si­ta­tea Regio­na­lă de Stat din Mosco­va, adre­sa­tă mai mul­tor insti­tu­ții ale sta­tu­lui român.

În final, aș vrea să mul­țu­mesc d‑lui Vio­rel Bibu, direc­to­rul Edi­tu­rii Cal­las­Print, pen­tru spri­ji­nul acor­dat apa­ri­ți­ei aces­tei cărți și d‑lui Ghe­or­ghe Todor, direc­to­rul Inter­press Todor Com­pany, pen­tru pro­mo­va­rea volu­mu­lui în cadrul Târ­gu­lui Esti­val de Car­te.

M‑aș bucu­ra să par­ti­ci­pe la eve­ni­ment toți cei inte­re­sați de isto­ria Dobro­gei, acest teri­to­riu care, încă din anti­chi­ta­te, a avut par­te de oameni inte­re­sați să pro­mo­veze cul­tu­ra și edu­ca­ția. Că este așa, o demon­strea­ză, cu pri­so­sin­ță, papi­ru­sul des­co­pe­rit la Man­ga­lia, în anul 1959. Car­tea are 112 pagini și repre­zin­tă o isto­rie conci­să a uni­cu­lui papi­rus des­co­pe­rit pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply