Protocol de colaborare între Primăria Mangalia şi CJC pentru reabilitarea Hergheliei

0
111

Con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia au apro­bat joi, într‑o şedinţă extra­or­di­na­ră, un pro­to­col de cola­bo­ra­re între muni­ci­pi­ul Man­ga­lia şi Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa, pri­vind dezvol­ta­rea şi pro­mo­va­rea sec­to­ru­lui turis­tic din sudul lito­ra­lu­lui.

Con­form docu­men­tu­lui, cele două părţi vor iden­ti­fi­ca măsu­ri­le nece­sa­re ela­bo­ră­rii pro­iec­te­lor de inves­ti­ţii pen­tru dezvol­ta­rea turis­mu­lui şi a eco­no­mi­ei loca­le. Pri­mul ase­me­nea pro­iect vizea­ză Her­ghe­lia Man­ga­lia, care va fi reda­tă cir­cu­i­tu­lui turis­tic, în urmă­toa­re­le zile, în urma impli­că­rii repre­zen­tanţi­lor CJC. Potri­vit con­du­ce­rii insti­tu­ţi­ei, la Her­ghe­lia Man­ga­lia se vor relua cur­se­le cu cai pur sân­ge arab, apre­cia­te atât prin­tre local­nici, dar mai ales în rân­dul turi­ş­ti­lor.

În baza ace­lu­ia­şi pro­to­col, Pri­mă­ria Man­ga­lia şi Con­si­li­ul Judeţean vor cola­bo­ra în vede­rea susţi­ne­rii şi orga­ni­ză­rii unor cam­pa­nii de infor­ma­re publi­că, pri­vind potenţi­a­lul turis­tic pe care îl ofe­ră sta­ţiu­ni­le lito­ra­lu­lui româ­nesc şi Her­ghe­lia Man­ga­lia.

La şedinţa de joi a CL Man­ga­lia, s‑a mai apro­bat înche­ie­rea unui alt pro­to­col de cola­bo­ra­re cu un grup de fir­me spe­cia­li­za­te în orga­ni­za­rea de eve­ni­men­te, în vede­rea atra­ge­rii unui număr mai mare de turi­şti în aceas­tă zonă a lito­ra­lu­lui. În baza docu­men­tu­lui, se vor rea­li­za o serie de eve­ni­men­te cul­tu­ral-artis­ti­ce în Por­tul Turis­tic Man­ga­lia, cu sco­pul dezvol­tă­rii şi pro­mo­vă­rii loca­li­tă­ţii.

Pro­to­co­lul a fost înche­iat pe dura­ta a trei sez­oa­ne esti­va­le, res­pec­tiv din aceas­tă vară, până în luna sep­tem­brie a anu­lui 2015, fără impli­ca­rea unor cos­turi din par­tea Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia. Orga­ni­za­to­rul eve­ni­men­te­lor se va ocu­pa de coor­do­na­rea acti­vi­tă­ţi­lor artis­ti­ce, în ceea ce pri­veş­te ame­na­ja­rea loca­ţi­ei, dotă­ri­le teh­ni­ce nece­sa­re, pre­cum şi buna ges­tio­na­re a acti­vi­tă­ţi­lor post-spec­ta­co­le.

Alte pro­iec­te de hotă­râre adop­ta­te de aleşii locali au vizat apro­ba­rea orga­ni­gra­me­lor şi a sta­te­lor de fun­cţii din cadrul Pri­mă­ri­ei şi a ser­vi­ci­i­lor şi insti­tu­ţi­i­lor publi­ce afla­te în sub­or­di­nea CL, în con­for­mi­ta­te cu OUG 77/2013. Ast­fel, la nive­lul Pri­mă­rie, s‑au desfi­inţat 53 de pos­turi vacan­te, din tota­lul de 166 de pos­turi.

Joi, 25 iulie 2013, trans­mis de Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele