Hotărârile Consiilor Locale de interzicere a exploatării gazelor de şist, considerate ILEGALE

0
207

Hotă­râri­le celor 14 con­si­lii loca­le din judeţul Vaslui de inter­zi­ce­re a  explo­ră­rii şi exploa­tă­rii gaze­lor de şist sunt con­si­de­ra­te ile­ga­le de către  Pre­fec­tu­ră, care a trans­mis auto­ri­tă­ţi­lor din comu­ni­tă­ţi­le res­pec­ti­ve să anu­le­ze  acte­le adoptate.

Potri­vit Pre­fec­tu­rii Vaslui, cele 14 con­si­lii loca­le care au adop­tat în  ulti­ma peri­oa­dă hotă­râri pri­vind inter­zi­ce­rea explo­ră­rii şi exploa­tă­rii gaze­lor  de şist nu au res­pec­tat legi­sla­ţia în vigoa­re atunci când au apro­bat în plen  res­pec­ti­ve­le documente.

În actul trans­mis în teri­to­riu, Pre­fec­tu­ra Vaslui le expli­că auto­ri­tă­ţi­lor că  zăcă­min­te­le din sub­so­lul Româ­ni­ei sunt pro­pri­e­ta­te publi­că a sta­tu­lui, ast­fel  încât con­si­li­i­le loca­le nu pot deci­de asu­pra bogă­ţi­i­lor sub­so­lu­lui. “Potri­vit  Con­sti­tu­ţi­ei Româ­ni­ei şi pre­ve­de­ri­lor Legii nr. 213/1998 pri­vind pro­pri­e­ta­tea  publi­că şi regi­mul juri­dic al aces­te­ia, bogă­ţi­i­le de ori­ce natu­ră ale  sub­so­lu­lui, în sta­re de zăcământ, fac obiec­tul exclu­siv al pro­pri­e­tă­ţii publi­ce  a sta­tu­lui, şi nu al uni­tă­ţi­lor admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le. În aces­te con­di­ţii,  prin adop­ta­rea hotă­râri­lor res­pec­ti­ve, de inter­zi­ce­re a explo­ră­rii şi  exploa­tă­rii gaze­lor de şist, con­si­li­i­le loca­le şi-au depă­şit atri­bu­ţi­i­le, având  în vede­re că aces­tea au pute­re de a hotă­rî exclu­siv cu pri­vi­re la bunu­ri­le ce  apa­rţin dome­ni­u­lui public sau pri­vat de inte­res local. În con­se­cinţă, am  soli­ci­tat ca în pri­ma şedinţă a aces­tor con­si­lii loca­le să se pre­zin­te  auto­ri­tă­ţii deli­be­ra­ti­ve aspec­te­le de nele­ga­li­ta­te în vede­rea rea­na­li­ză­rii şi  revo­că­rii res­pec­ti­vu­lui act admi­nis­tra­tiv”, a decla­rat, mier­curi, pre­fec­tul  judeţu­lui Vaslui, Radu Renga.

Cites­te mai mult pe REALITATEA.NET, Joi, 6 iunie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply