Eroii neamului, omagiaţi de autorităţile din Mangalia (galerie foto)

0
294

Repre­zen­tanţi ai muni­ci­pa­li­tă­ţii Man­ga­lia, mili­tari, vete­rani de răz­boi şi alte ofi­ci­a­li­tă­ţi ale ora­şu­lui au par­ti­ci­pat, joi, 13 iunie, la mani­fes­tă­ri­le din Pia­ţa Repu­bli­cii dedi­ca­te săr­bă­to­ri­rii Zilei Ero­i­lor. Eve­ni­men­tul a debu­tat cu cere­mo­n­i­a­lul mili­tar, în cadrul căru­ia a avut loc întâm­pi­na­rea coman­dan­tu­lui Gar­ni­zoa­nei Man­ga­lia, coman­dor Vasi­le Chi­ri­lă, de către Gar­da de Onoa­re, pre­cum şi cu into­na­rea imnu­lui României.

Tot­o­da­tă, în memo­ria ero­i­lor care s‑au jert­fit pen­tru ţara lor, cei pre­zenţi la mani­fes­ta­re au ţinut un moment de recu­le­ge­re. În dis­cur­sul său, coman­dan­tul Gar­ni­zoa­nei Man­ga­lia, coman­dor Vasi­le Chi­ri­lă a evo­cat meri­te­le ero­i­lor nea­mu­lui căzu­ţi pe câm­pu­ri­le de luptă.

Mani­fes­tă­ri­le au con­ti­nu­at cu cere­mo­n­i­a­lul depu­ne­rii de coroa­ne la Monu­men­tul Ero­i­lor din pia­ţă din par­tea dele­ga­ţi­i­lor pre­zen­te, prin­tre care s‑a aflat şi cea a Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia con­du­să de vice­pri­ma­rul Bogdan Maganu.

De ase­me­nea, au mai depus coroa­ne de flori dele­ga­ţia Gar­ni­zoa­nei Man­ga­lia, cea a vete­ra­ni­lor de răz­boi din loca­li­ta­te, a subu­ni­tă­ţii de jan­darmi, dar şi nume­roa­se dele­ga­ţii a par­ti­de­lor poli­ti­ce de la nivel local etc.

Cere­mo­n­i­a­lul mili­tar s‑a înche­iat cu o fru­moa­să defi­la­re a mari­na­ri­lor din cadrul Gar­ni­zoa­nei Man­ga­lia. În Româ­nia, care a pier­dut în pri­ma mare con­fla­gra­ţie a seco­lu­lui XX aproa­pe un mili­on de mili­tari şi civili, con­cre­ti­za­rea pre­ve­de­ri­lor actu­lui de la Ver­sa­i­l­les s‑a făcut prin Decre­tul-lege nr. 1693/4 mai 1920 — care a sta­bi­lit ca Ziua Ero­i­lor să fie săr­bă­to­ri­tă cu pri­le­jul Zilei Înă­lţă­rii Dom­nu­lui Iisus Hris­tos, dată decre­ta­tă săr­bă­toa­re naţio­na­lă a popo­ru­lui român.

În ziua aces­tui praz­nic, abu­n­dă obi­ce­iu­ri­le şi prac­ti­ci­le lega­te de cul­tul morţi­lor. Exis­tă şi tra­di­ţia de a res­pec­ta mor­min­te­le cetă­ţe­ni­lor stră­ini căzu­ţi pe teri­to­ri­ul ţării noas­tre  indi­fe­rent dacă au fost ali­a­ţi sau inamici.

Joi, 13 iunie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply