Trotuarele, modernizate la Mangalia

0
230

Veşti bune.

Prin­tre lucră­ri­le impor­tan­te pe care Pri­mă­ria Man­ga­lia le deru­lea­ză în aceas­tă peri­oa­dă se numă­ră cele pri­vind rea­bi­li­ta­rea tutu­ror tro­tu­a­re­lor din muni­ci­piu.

Potri­vit pri­ma­ru­lui Cris­ti­an Radu, în pre­zent se lucrea­ză la moder­ni­za­rea tro­tu­a­re­lor de pe Şosea­ua Con­stanţei, de la intra­rea în muni­ci­piu, din­spre nord până la sen­sul gira­to­riu din cen­trul ora­şu­lui. Edi­lul a adă­u­gat că la recon­stru­cţia tro­tu­a­re­lor se folo­sesc mate­ri­a­le de cali­ta­te supe­ri­oa­ră, pave­le colo­ra­te şi bor­duri pro­du­se de fabrici spe­cia­li­za­te din ţară.

El a mai afir­mat că sis­te­mul de pave­le este unul modern, uti­li­zat de toa­te mari­le ora­şe din ţară, deo­a­re­ce plă­ci­le sunt tur­na­te cu beton rezis­tent la intem­pe­rii, sunt monta­te pe pat de nisip şi pot fi înlo­cu­i­te ime­di­at dacă sunt dis­tru­se. Con­form pro­iec­tu­lui, se refac tro­tu­a­re­le pe o supra­fa­ţă de aprox. 15.000 de metri pătra­ţi, lucrări care vor fi fina­li­za­te în apro­xi­ma­tiv doi ani.

Se lucrea­ză intens în zona cen­tra­lă a ora­şu­lui, pen­tru a asi­gu­ra tro­tu­a­re la stan­dar­de nor­ma­le de cir­cu­la­ţie pie­to­na­lă. S‑a inter­ve­nit în zone­le în care au fost sem­na­la­te cele mai mari pro­ble­me de către de cetă­ţeni. Tro­tu­a­re­le aveau grad mare de degra­da­re, cu cră­pă­turi, gropi şi deni­ve­lări, iar sesi­ză­ri­le nume­roa­se pri­mi­te de la cetă­ţeni au orien­tat efor­tu­ri­le Pri­mă­ri­ei spre aces­te zone intens cir­cu­la­te”, a spus pri­ma­rul. (T.I.)

Telegrafonline.ro, Luni, 20 mai 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply