Exclusivitate Ediţia de Sud

0
227
Primarul Cristian Radu: „Tatiana Odobescu, persoana cea mai competentă să conducă Centrul Cultural Callatis”.

Aşa cum anu­nţa­sem, în cur­sul zilei de marţi, 16 apri­lie ac, pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu a numit‑o în fun­cţia de mana­ger al nou-înfi­inţa­tu­lui Cen­tru Cul­tu­ral „Cal­la­tis”, pe Tatia­na Odo­bes­cu. În peri­oa­da 2002 – 2009, cer­ce­tă­to­rul şti­inţi­fic, doc­tor în Arte Vizu­a­le şi cri­ti­cul de artă Tatia­na Odo­bes­cu a deţi­nut fun­cţia de direc­tor al Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis”.

Potri­vit decla­ra­ţi­ei pri­ma­ru­lui muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, pen­tru Edi­ţia de Sud, Cen­trul Cul­tu­ral „Cal­la­tis” va avea în admi­nis­tra­re, mai mul­te insti­tu­ţii de cul­tu­ră din oraş. „Cen­trul va înglo­ba, într‑o pri­mă eta­pă, acti­vi­tă­ţi­le Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie, Bibli­o­te­cii Muni­ci­pa­le şi Bibli­o­te­cii Fran­ce­ze. Ulte­ri­or, vom face demer­suri pen­tru a pre­lua şi alte insti­tu­ţii publi­ce.

Ast­fel, în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re, în baza unei Hotă­râri a Con­si­li­u­lui Local va fi pre­da­tă nou­lui cen­tru, Gră­di­na de Vară Nept­un. De ase­me­nea, urmea­ză să pri­mim avi­ze­le Came­rei Depu­ta­ţi­lor şi Sena­tu­lui Româ­ni­ei pen­tru pre­lu­a­rea Gră­di­ni­lor de Vară Jupi­ter şi Venus, care, în pre­zent, se află în sub­or­di­nea Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa. Nu în ulti­mul rând, se vor face demer­suri pen­tru pre­lu­a­rea Cine­ma­to­gra­fu­lui Pes­că­ruş, dar şi a Gră­di­nii de Vară Man­ga­lia, afla­te, acum, sub umbre­la Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii”.

Mai tre­bu­ie spus fap­tul că în timp ce fos­tul direc­tor al Casei de Cul­tu­ră Man­ga­lia, Vio­rel Chiur­tu va avea, de acum îna­in­te, fun­cţia de refe­rent, ex-mana­ge­rul Muze­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis”, Sorin Coles­niuc va pre­lua pos­tul de Şef Sevi­ciu al insti­tu­ţi­ei pe care a condus‑o timp de aproa­pe 4 ani.

editiadesud.ro 17.04.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply