Majorare de capital la Goldterm SA Mangalia

0
151

Con­si­li­e­rii locali au apro­bat, recent, majo­ra­rea capi­ta­lu­lui soci­al al S.C. Gol­d­term Man­ga­lia S.A., fir­ma fur­ni­zoa­re de agent ter­mic din loca­li­ta­te, cu 4.000.000 de lei. Potri­vit pro­iec­tu­lui de hotă­râre, majo­ra­rea capi­ta­lu­lui soci­al s‑a făcut prin emi­te­rea de noi acţiuni.

Fir­ma ce ne încă­l­zeş­te apar­ta­men­te­le, înce­pând cu fine­le anu­lui tre­cut, şi‑a con­vo­cat Adu­na­rea Gene­ra­lă Extra­or­di­na­ră a Acţio­na­ri­lor în data de 13 mai, dată la care va fi deci­să apro­ba­rea majo­ră­rii capi­ta­lu­lui soci­al de la 280.000 de lei la 4.280.000 de lei. Acest lucru se va face prin emi­te­rea a 400.000 de acţiuni, a câte 10 lei fie­ca­re, ofe­ri­te spre sub­scri­e­re numai acţio­na­ri­lor înre­gis­tra­ţi la data de 5 apri­lie 2013 în regis­trul acţio­na­ri­lor. Sur­sa de majo­ra­re o repre­zin­tă apor­tu­ri­le în nume­rar ale acţio­na­ri­lor.

Înce­pând cu 8 apri­lie 2013 docu­men­te­le şi mate­ri­a­le­le infor­ma­ti­ve refe­ri­toa­re la pro­ble­me­le inclu­se în ordi­nea de zi a AGA Gol­d­term se pot pro­cu­ra sau con­sul­ta la sedi­ul soci­al al soci­e­tă­ţii.

Edi­tia de Sud, Joi, 18.04.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply