Consilierii au aprobat organigrama primăriei Mangalia

0
263
Mangalioţii au la dispoziţie peste 100 de posturi publice vacante!

Con­si­li­e­rii locali au apro­bat, mier­curi, mai mul­te pro­iec­te de hotă­râre ce sta­bi­lesc orga­ni­gra­ma, sta­tul de fun­cţii şi pla­nul de ocu­pa­re al fun­cţi­i­lor publi­ce din cadrul apa­ra­tu­lui de spe­cia­li­ta­te al Pri­ma­ru­lui Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Dire­cţi­ei Poli­ţia Loca­lă şi Ser­vi­ci­u­lui Public Comu­ni­tar Local de Evi­denţă a Per­soa­ne­lor Man­ga­lia, Ser­vi­ci­u­lui Public de Asis­tenţă Soci­a­lă, pre­cum şi Ser­vi­ci­u­lui Public Admi­nis­tra­rea Dome­ni­u­lui Public şi Pri­vat.

Tot­o­da­ta, con­si­li­e­rii au decis înfi­in­ta­rea „Cen­tru­lui Cul­tu­ral Man­ga­lia“, prin reor­ga­ni­za­rea insti­tu­ţi­i­lor publi­ce loca­le de cul­tu­ră: Casa de Cul­tu­ră, muze­ul şi bibli­o­te­ci­le.

Aşa se face că, pen­tru man­ga­li­oţii care doresc să intre în rân­dul fun­cţio­na­ri­lor publici sau con­trac­tu­ali, în urma apro­bă­rii orga­ni­gra­mei, pes­te 100 de pos­turi vacan­te vor fi scoa­se la con­curs.

Tot în cadrul şedinţei de con­si­liu, aleşii urbei au mai decis înfi­inţa­rea unei sta­ţii de trans­port public local de per­soa­ne pe ruta Man­ga­lia-Olimp, apro­ba­rea sub­venţi­ei de trans­port public acor­da­tă de la buge­tul local şi rezul­ta­tă în urma nego­ci­e­rii cu ope­ra­to­rul de trans­port titu­lar al con­trac­tu­lui de dele­ga­re a ges­tiu­nii ser­vi­ci­u­lui de trans­port public local, ală­tu­ri de lis­te­le de pri­o­ri­tă­ţi pen­tru 2012 pen­tru blo­cu­ri­le ANL, soci­a­le şi cele în regim de închi­ri­e­re.

Au mai fost apro­ba­te regu­la­men­te­le de cre­ş­te­re şi deţi­ne­re de ani­ma­le domes­ti­ce şi a păsă­ri­lor de cur­te şi de ges­tio­na­re a popu­la­ţi­ei cani­ne de pe raza muni­ci­pi­u­lui.

Arti­co­lul inte­gral şi docu­men­te­le ane­xe, în Edi­tia de Sud de mier­curi, 3 apri­lie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply