Vineri şi sâmbătă, la Constanţa, campanie de colectare a deşeurilor electrice şi electronice

0
201

electronic-1364385558.jpg

Vineri şi sâm­bă­tă, res­pec­tiv 29 şi 30 mar­tie, va avea loc o nouă cam­pa­nie de colec­ta­re a deşe­u­ri­lor elec­tri­ce şi elec­tro­ni­ce. Aceas­ta se va desfă­şu­ra sub slo­ga­nul „Când flo­ri­le apar, deşe­u­ri­le dis­par!” şi este orga­ni­za­tă de Grem­lin, în cola­bo­ra­rea cu Agenţia Judeţea­nă pen­tru Pro­te­cţia Mediu­lui Con­stanţa.

Pe 29 şi 30 mar­tie, locu­i­to­rii Muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa pot adu­ce apa­ra­tu­ra uza­tă la unul din cele şase cen­tre per­ma­nen­te Grem­lin de colec­ta­re din urmă­toa­re­le loca­ţii: stra­da Bucu­reşti (zona Pieţei Bala­da), stra­da Sta­dio­nu­lui (zona Sta­dio­nu­lui Por­tul), stra­da Adam­cli­si (zona Pia­ţa Bro­tă­cei), stra­da Uni­rii (zona super­mar­ket Adi­vin),  şosea­ua Man­ga­li­ei (zona super­mar­ket Bil­la) sau stra­da Ciş­me­lei (zona Şco­lii nr. 29).

Pen­tru a recom­pen­sa ini­ţi­a­ti­va per­soa­ne­lor ce aleg să se deba­ra­se­ze în mod res­pon­sa­bil de deşe­u­ri­le de echi­pa­men­te elec­tri­ce şi elec­tro­ni­ce, orga­ni­za­to­rii vor oferi tutu­ror depo­nenţi­lor câte un ghi­veci de flori. Vor fi pri­mi flori şi cei care vor soli­ci­ta pre­lu­a­rea gra­tu­i­tă a deşe­u­ri­lor de la domi­ci­liu.

Ast­fel, în cazul apa­ra­tu­rii gre­le sau volu­mi­noa­se con­stă­nţe­nii au la dis­po­zi­ţie numă­rul de tele­fon 0757/777.097, pen­tru a soli­ci­ta asis­tenţa unei echi­pe Grem­lin la domi­ci­liu.

Simul­tan, cam­pa­nia se va desfă­şu­ra pe 29 şi 30 mar­tie şi în loca­li­tă­ţi­le Techir­ghi­ol, Efo­rie Sud, Miha­il Kogăl­ni­cea­nu, Năvo­dari, Mur­fa­tlar, Hârşo­va, Man­ga­lia, Med­gi­dia, Lumi­na şi Cum­pă­na, la cen­tre­le de colec­ta­re din reţea­ua Grem­lin.

Andre­ea PERHAIŢĂ, Cuget Liber, Mier­curi, 27 Mar­tie 2013.

Upda­te 28.03.2013: Din par­tea ser­vi­ci­u­lui PR al com­pa­niei GREMLIN:

Popu­la­ţia este aştep­ta­tă la cen­tre­le de colec­ta­re GREMLIN, vineri şi sâm­bă­tă (29–30 mar­tie).

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply