Sudul litoralului este reprezentat la Târgul de Turism al României

0
143

Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia şi sta­ţiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui sunt repre­zen­ta­te la Târ­gul de Turism al Româ­ni­ei care se desfă­şoa­ră, în peri­oa­da 14–17 mar­tie, la Romex­po Bucureşti.

Pri­mă­ria Man­ga­lia pro­mo­vea­ză ofer­te­le turis­ti­ce în cadrul stan­du­lui expo­zi­ţio­nal numă­rul 11, aflat în pavi­li­o­nul C4, ală­tu­ri de Pri­mă­ri­i­le din Con­stanţa, Tul­cea şi Efo­rie, pre­cum şi Con­si­li­ul Judeţean Constanţa.

În cele patru zile de târg, repre­zen­tanţii Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia sta­bi­lesc con­tac­te cu agenţi­i­le de turism şi pre­zin­tă o par­te din­tre eve­ni­men­te­le care ar urma să se desfă­şoa­re în sudul lito­ra­lu­lui, pe dura­ta sezo­nu­lui esti­val 2013.

Din­tre aces­tea, amin­tim Fes­ti­va­lul Antic “Cal­la­tis”, pro­gra­mat în peri­oa­da 12–14 iulie şi Pro­iec­tul “Argo”, care pre­su­pu­ne recon­stru­cţia cora­biei argo­nau­ţi­lor pe un şan­ti­er spe­cial ame­na­jat în Por­tul turis­tic Mangalia.

Cele două pro­iec­te vor fi deru­la­te în cola­bo­ra­re cu Aso­ci­a­ţa Lito­ral-Del­ta Dună­rii şi Gro­o­ve hour, fiind meni­te să adu­că un plus de atra­cţie turis­ti­că în sta­ţiu­ni­le lito­ra­lu­lui sudic.

Alte eve­ni­men­te des­ti­na­te atra­ge­rii de turi­şti vor avea loc încă din peri­oa­da săr­bă­to­ri­lor de 1 Mai şi Paş­te şi vor con­ti­nua pe toa­tă peri­oa­da sezo­nu­lui estival.

Prin­tre aces­tea, se numă­ră “Lumi­na Sfân­tă de la malul mării”, “Bla­ck Sea Are­na”, Muzi­că pen­tru arti­fi­cii”, “Salo­nul de vară Cal­la­tis Art”, “Man­ga­lia air show”, “Cal­la­tis sum­mer fest”, “Liber­ty Parade/Concert Euro­pa FM”, “Fes­ti­va­lul mul­ti­e­t­nic şi alte­le, cre­a­te spe­cial pen­tru turi­ş­tii care vor să-şi petrea­că vacanţe­le în sudul litoralului.

Joi, 14 mar­tie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply