La Mangalia, se lansează Festivalul filmului rusesc KINO+

0
238

 

Comu­ni­ta­tea Ruși­lor-Lipo­ve­ni din Româ­nia, fili­a­la Man­ga­lia, în cola­bo­ra­re cu Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia și Con­si­li­ul Local Man­ga­lia orga­ni­zea­ză în peri­oa­da 10–16 mar­tie 2013 FESTIVALUL FILMULUI RUSESC KINO+.

Des­chi­de­rea fes­ti­vă va avea loc dumi­ni­că, 10 mar­tie 2013, ora 18.00 în sala de spec­ta­co­le a Casei de Cul­tu­ră a muni­ci­pi­u­lui Mangalia.

La eve­ni­ment vor par­ti­ci­pa repre­zen­tanți ai CRLR Bucu­rești și ai admi­nis­tra­ți­ei loca­le, invi­tați din medi­ul artis­tic, scri­i­tori, cadre didac­ti­ce și alți iubi­tori de film de calitate.

În foa­ie­rul Casei de Cul­tu­ră a Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia se va putea vizi­ta o expo­zi­ție de obiec­te spe­ci­fi­ce etni­ei ruși­lor-lipo­ve­ni. În cadrul spec­ta­co­lu­lui inau­gu­ral se vor pre­zen­ta infor­ma­ții des­pre isto­ri­cul comu­ni­tă­ții în Româ­nia și la nivel local, des­pre Fes­ti­va­lul KINO+ și vor evo­lua tineri români și ruși-lipo­ve­ni talen­tați din localitate.

Pro­iec­ți­i­le vor avea loc în peri­oa­da 10–16 mar­tie 2013, la ora 18.00, în sala Casei de Cul­tu­ră a Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. Intra­rea este liberă!

Joi, 7 mar­tie 2013, Comu­ni­ta­tea  Ruși­lor Lipo­ve­ni din Româ­nia, Fili­a­la Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply