Nu distribuiți mai departe, pentru că nu interesează pe nimeni!

0
219

Am luat aur la Olim­pi­a­da Inter­na­tio­na­la de Mate!!!

Asa, si?! Sunt vreo sase. Cinci baieti si‑o fata. Doi din­tre ei au benoa­cle. “Fețe de toci­lari”, asa gan­des­te lumea des­pre ei! Plus vreo doi-trei pro­fe­sori, din­tr-aia de au 15-spe mili­oa­ne de lei vechi si halesc con­ser­ve in depla­sa­ri­le pes­te gra­ni­ta, ca sa puna deo­par­te diur­na si s‑o uti­li­ze­ze la “trei ste­le”, ultra-all inclu­si­ve, in Gre­cia, ala­turi de sotia sa, o “mih­ni­ta” de pro­fa de bio­lo­gie.

La aero­port, nu‑i baga nimeni in sea­ma, dar dea­su­pra capu­lui, unul din­tre das­cali tine o tablie pe care scrie: “Româ­nia”. Aero­por­tul se intre­ba: “Ce e, ma, cu ama­ri­tii astia?” Au nis­te tri­co­uri gal­be­ne pe ei, iar la git le atir­na meda­lii. La unii, de aur. “Daca sint spor­tivi, de ce nu e ciorchi­ne­le de came­re TV pe ei?” con­ti­nua intre­ba­ri­le. Aaaa, uite, au si-un steag. Un tri­co­lor! Cind il afi­sea­za, o fac cu min­drie. “Ba, esti nebun?! Astia chiar mai cred in ches­tia asta cu repre­zen­ta­rea cu cin­ste a tarii, cu… Cine sint?”

Da, chiar asa, cine sint, de nu‑i baga nimeni in sea­ma, in afa­ra de rude?

1. Omer Cer­ra­ho­glu — Pri­mul cu benoa­cle. Cla­sa a XI‑a, vine din Mara­mu’, din Baia Mare. Avea 14 ani cand cuce­rea pri­ma meda­lie de aur, la Bre­men , Ger­ma­nia , in 2009. N‑a vrut sa dez­a­ma­geas­ca, asa ca acum a venit tot cu cel mai pre­ti­os metal la git.

2. Radu Bum­ba­cea — Fara benoa­cle. A luat — cul­mea nesim­ti­rii! — BAC-ul, la “Tudor Via­nu”, in Bucu­res­ti. Aur la Amster­dam si in Kaza­hs­tan. Ado­ra lite­ra­tu­ra, sti­in­te­le si‑a fost, deja, accep­tat la Cam­bri­d­ge . Pen­tru cei care n‑au timp sa cau­te pe Goo­gle, baie­tii de aici au por­nit la drum Uni­ver­si­ta­tea in 1209, cam pe vre­mea cind noi ne apu­cam de cne­za­te si voie­vo­da­te.

3. Ioa­na Tamas — la 18 ani a pri­mit pre­miu pen­tru intrea­ga acti­vi­ta­te. Sin­gu­ra fata din lot — fara nici o lega­tu­ra cu fotba­lis­tul! De cind era in scoa­la gene­ra­la, la Nr. 79, rupea pe mate­ma­ti­ca. In pri­ma­va­ra a pri­mit pre­mi­ul “Lau­ren­tiu Panai­to­pol” pen­tru intrea­ga acti­vi­ta­te de olim­pic pe par­cur­sul sco­lii! “Pofti­i­iim???!!! N‑are nici 20‑j de ani si pri­mes­te diplo­me pen­tru “intrea­ga acti­vi­ta­te”?! A, si ea are benoa­cle. Unii poar­ta oche­lari din cau­za jocu­ri­lor pe cal­cu­la­tor sau Wii. Ei, pen­tru c‑au citit prea mul­te carti.

4. Tavi Dra­goi — E pasio­nat de chi­ta­ra, infor­ma­ti­ca si elec­tro­ni­ca. A luat doar “argint”, dar a fost accep­tat, deja, la Har­vard! Com­ple­ta­re. “Har­vard” desem­nea­za o Uni­ver­si­ta­te din SUA, fon­da­ta la 1636, cu 140 ina­in­te ca ame­ri­ca­nii sa se puna pe fau­rit sta­te. Pur sta­tis­tic, pe aici au tre­cut 75 de omu­leti care au luat pre­mi­ul Nobel la dife­ri­te dis­ci­pli­ne!

5. Alt beno­clist, Fane (Ste­fan) Spa­ta­ru, from Ale­xan­dria — aten­tie, Ale­xan­dria de Tele­or­man, nu de Egipt! S‑a“incalzit” pe plan local, la Bal­ca­ni­a­da din Tur­cia, de unde a venit cu aur. Acum a cobo­rit o treap­ta, a luat doar argint, dar e mezi­nul tru­pei, are sanse.

6. Fane (Ste­fan) Iva­no­vici — Vine din Bacau. Cei mai buni pri­e­te­ni ai lui? New­ton, L’Hos­pi­tal, Gauss…

7. Radu Golo­gan — e coor­do­na­to­rul. Prof la Poli, in Bucu­res­ti. 10 ani ca pre­se­din­te al Comi­si­ei Natio­na­le a Olim­pi­a­dei de Mate­ma­ti­ca. 40 de arti­co­le de cer­ce­ta­re, pes­te 30 didac­ti­ce, carti, bla-bla-bla. Le‑a vor­bit unor stu­den­ti din Rusia, Fran­ta, SUA, Ger­ma­nia .
In con­clu­zie, nis­te toci­lari!

Iata Dele­ga­tia Româ­ni­ei, par­ti­ci­pan­ta la Olim­pi­a­da Inter­na­tio­na­la de Mate­ma­ti­ca. Locul 1 pe Euro­pa si locul 10 in lume (din 100 de tari, intr-un cla­sa­ment neo­fi­ci­al). Doua meda­lii de aur lua­te in Argen­ti­na, la Mar del Pla­ta, la cea de‑a 53‑a edi­tie.

Pe cine inte­re­sea­za, insa, o ast­fel de sti­re? In tara avem 120.000 de neba­ca­la­u­re­ati. “Pacy­no” se da cu gel, cind mer­ge sa afle rezul­ta­te­le la BAC. La Iasi, de trei ani, la ace­la­si liceu, NIMENI n‑a luat exa­me­nul. Iar noi vor­bim des­pre nis­te pusti de 16–18 ani, care uimesc lumea! Gata, si asa poves­tea e cam lun­ga…

Apro­po, ati aflat ca nea Gigi (asta vara) s‑a suit pe masi­na si‑a diri­jat cir­cu­la­tia, la trei dimi­ne­a­ta, in Mama­ia? Sau ca Salam si Adri­an, Copi­lu’ Minu­ne au mai multi fani (si mai multi bani) decat aveau Geor­ge Ene­scu, Emi­ne­scu si Bran­cu­si, la un loc?!

BRAVOS NATIUNE, HALAL POPOR ! PRIVITI EROIC, LA TELEVIZOR!”

Sur­sa: Face­bo­ok.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply