La Muzeul Callatis s‑a marcat împlinirea a 1700 de ani de la încetarea persecuțiilor creștinilor

0
280

Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, cu sus­ți­ne­rea pri­ma­ru­lui Cris­ti­an Radu, a orga­ni­zat joi, 7 febru­a­rie 2013, înce­pând cu ora 11.00, la sedi­ul muze­u­lui cal­la­tian, sim­po­zio­nul: „1700 de ani de la pro­mul­ga­rea Edic­tu­lui de la Milano”.

În des­chi­de­re, direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, a sub­li­ni­at impor­tan­ța Edic­tu­lui de la Mila­no pen­tru isto­ria creș­ti­nis­mu­lui (pro­mul­gat în anul 313 de Con­stan­tin cel Mare), motiv pen­tru care Bise­ri­ca Orto­do­xă Româ­nă a decla­rat anul 2013 ca An oma­gi­al al Sfin­ți­lor împă­rați Con­stan­tin și Ele­na.

În con­ti­nu­a­re, a pre­zen­tat eve­ni­men­te­le din acea peri­oa­dă și a pre­ci­zat că, deși creș­ti­nis­mul a deve­nit reli­gie de stat abia în anul 381, în tim­pul împă­ra­tu­lui Teo­do­sie cel Mare, prin Edic­tul de la Mila­no s‑a pus capăt per­se­cu­ți­i­lor creș­ti­ni­lor. În final a evi­den­ți­at buna cola­bo­ra­re din­tre Muze­ul Cal­la­tis, muze­e­le con­stăn­țe­ne, Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia și insti­tu­ți­i­le de învă­țământ din loca­li­ta­te, dar și Pro­to­ie­ria Man­ga­lia, cola­bo­ra­re care are ca scop, în spe­cial, edu­ca­rea tine­rei generații.

Din par­tea Pro­to­ie­ri­ei Man­ga­lia, pre­o­tul Lau­ren­țiu Stân­gă a men­țio­nat: „Prin poli­ti­ca sa, rapor­ta­tă la rela­ția sta­tu­lui cu bise­ri­ca, împă­ra­tul Con­stan­tin cel Mare este un vizio­nar și rămâ­ne un model pen­tru actu­a­lii lideri poli­tici. Înles­ni­ri­le făcu­te creș­ti­ni­lor stau la baza civi­li­za­ți­ei actu­a­le în tot ceea ce are ea mai pro­fund uma­nist: abo­li­rea scla­vi­ei, res­pec­ta­rea tim­pu­lui de odih­nă, drep­tu­ri­le fami­li­ei și ale copilului.”

Pre­o­tul Ioan Aurel Bol­ba a decla­rat, prin­tre alte­le: „Edic­tul dat la Medi­o­la­num abro­gă edic­te­le de dina­in­te, date de către împă­ra­tul Dio­cle­țian, prin care creș­ti­nii erau per­se­cu­tați sân­ge­ros și, înce­pând cu acest an (313), creș­ti­nis­mul devi­ne reli­gio lici­ta în întreg Impe­ri­ul Roman.”

Cer­ce­tă­to­rul ști­in­ți­fic dr. Ghe­or­ghe Papuc, a con­clu­zio­nat: „După Edic­tul de la Mila­no, Con­stan­tin cel Mare a orga­ni­zat sino­dul ecu­me­nic de la Nice­ea, din anul 325, la care a par­ti­ci­pat și epi­sco­pul Tomi­su­lui și unde a fost con­dam­nat ari­a­nis­mul, act pe care îl con­si­de­răm tot așa de impor­tant ca muta­rea capi­ta­lei la Constantinopol.

Creș­te­rea impor­tan­ței Ieru­sa­li­mu­lui, ca cen­tru creș­tin, se dato­rea­ză atât lui Con­stan­tin cel Mare, cât mai cu sea­mă mamei sale, împă­ră­tea­sa Ele­na, care a con­stru­it trei bise­rici monu­men­ta­le, la Ieru­sa­lim. Ea poa­te fi con­si­de­ra­tă ca fiind mama arhe­o­lo­gi­ei mondi­a­le, ca urma­re a des­co­pe­ri­rii cru­cii pe care a fost răs­tig­nit Mân­tu­i­to­rul Iisus Hristos.”

La sim­po­zion au fost pre­zenți elevi ai celor trei licee din Man­ga­lia: Lice­u­lui Teo­re­tic „Cal­la­tis”, coor­do­nați de direc­tor prof. Cris­ti­na Anghe­lu­ță, ele­vii Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia, îndru­mați de direc­tor prof. Simo­na Cio­bă­nel și prof. Ibo­lya Nego­i­ță și ele­vii Lice­u­lui Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu”, coor­do­nați de direc­tor prof. Cori­na Miha­la­che și prof. Flo­ren­tin Doboșeriu.

De ase­me­nea, au mai par­ti­ci­pat la sim­po­zion câți­va mili­tari și coman­do­rul Vasi­le Chi­ri­lă, coman­dan­tul Șco­lii de Apli­ca­ție a For­țe­lor Nava­le „Vicea­mi­ral Con­stan­tin Bălescu.”

Joi, 07.02.2013.

Gale­rie foto:

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply