IUBIRI CALLATIENE — Expoziție dedicată zilei de Dragobete — galerie foto

0
232

     Joi, 21 febru­a­rie 2013, înce­pând cu ora 11.00, la sedi­ul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, s‑a des­fă­șu­rat mani­fes­ta­rea cul­tu­ral-ști­in­ți­fi­că: „Iubiri cal­la­ti­e­ne”, pri­le­ju­i­tă de apro­pi­e­rea Zilei de Dragobete.

     În des­chi­de­re, direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, a pre­ci­zat: “În tra­di­ția popu­la­ră româ­neas­că, Ziua de Dra­go­be­te este o săr­bă­toa­re a dra­gos­tei și iubi­rii, a bunei dis­po­zi­ții. Româ­nii mai con­si­de­ră că, înce­pând cu Ziua de Dra­go­be­te, natu­ra revi­ne la via­ță. Con­form tra­di­ți­ei, Dra­go­be­te era fiul Babei Dochia, sau, în altă vari­an­tă, cio­ba­nul care o înso­țea pe Baba Dochia. Dra­go­be­te mai este ase­mă­nat cu un tânăr năval­nic, fru­mos, voi­nic și bun. Cores­pon­den­tul său, în mito­lo­gia grea­că, este Eros, iar în cea roma­nă, Cupi­don. Mă bucu­ră mult fap­tul că am reu­șit să expu­nem la muzeu, cre­a­ți­i­le celor mai impor­tanți artiști ai Man­ga­li­ei, în cadrul expo­zi­ți­ei colec­ti­ve Iubiri cal­la­ti­e­ne și că avem sus­ți­ne­rea d‑lui pri­mar pen­tru toa­te pro­iec­te­le noas­tre.

     Invi­tat să adre­se­ze câte­va cuvin­te par­ti­ci­pan­ți­lor, pri­ma­rul Cris­ti­an Radu a decla­rat: “Sunt lucruri nor­ma­le, firești, ca Pri­mă­ria Man­ga­lia să cola­bo­re­ze foar­te bine cu Muze­ul Cal­la­tis, iar noi să ne întâl­nim într-un spa­țiu adec­vat, pen­tru ver­ni­sa­rea unei ast­fel de expo­zi­ții. Mă bucu­ră să vad, ală­tu­ri de noi, de artiș­tii ora­șu­lui, tine­rii lice­e­lor din Man­ga­lia, pen­tru că ei sunt vii­to­rul. Am dis­cu­tat de mai mul­te ori des­pre con­stru­i­rea unui spa­țiu, unde artiș­tii Man­ga­li­ei să-și poa­tă expu­ne cre­a­ți­i­le și avem încre­de­rea că vom reu­și să con­struim aceas­tă Gale­rie de Artă cât mai curând.”

     Lui­za Cala, unul din­tre artiș­tii care a expus, dar și coor­ga­ni­za­tor al eve­ni­men­tu­lui, i‑a pre­zen­tat pe toți cei­lalți artiști plas­tici: Lau­ra Ale­xe, Nicu Găgea­nu, Karl Robert Per­ko, Ion Bălă­no­iu și Gabriel Tora, dar și pe artiș­tii de la sec­țiu­nea hand­ma­de: Anca Vlă­des­cu, Car­men Pas­cu, Emi­lia Pasă­re și Cori­na Doga­ru. Des­pre cre­a­ți­i­le artiș­ti­lor a vor­bit cri­ti­cul de artă Tatia­na Odobescu.

     În par­tea a doua a mani­fes­tă­rii, muze­o­gra­ful Lili­a­na Bădin a des­cris, pe larg, obi­ce­iu­ri­le româ­ni­lor lega­te de Ziua de Dra­go­be­te. Ele­vii lice­e­lor din Man­ga­lia au avut pre­zen­tări în Power­Po­int, iar câte­va tine­re au reci­tat poe­zii de dra­gos­te. La final, coor­do­na­to­rul Tea­tru­lui Tha­li­a­mar, Aura Mir­cea, a vor­bit des­pre dra­gos­te și iubi­re, iar can­ta­u­to­rul Gabriel Tora a inter­pre­tat, la chi­ta­ră, mai mul­te cân­te­ce de dragoste.

     Au mai fost pre­zenți la mani­fes­ta­re: con­si­li­e­rul pri­ma­ru­lui, coman­dor Ovi­diu Miha­la­che, direc­to­rul Casei de Cul­tu­ră, Vio­rel Chiur­tu, direc­to­rul Șco­lii nr. nr 3 Man­ga­lia, dr. Mihai Ione­scu, oameni de cul­tu­ră din loca­li­ta­te și elevi ai lice­e­lor din Man­ga­lia, înso­țiți de prof. Ibo­lya Nego­i­ță, prof. San­da Pădu­rea­nu și prof. ing. Vir­gi­nia Barabaș.

Joi, 21.02.2013.

Gale­rie foto:

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply