România este considerată cea mai activă ţară din Europa de Est în sectorul eolian

0
175

Spri­ji­nul acor­dat de stat pen­tru ener­gia rege­ne­ra­bi­lă a atras anul tre­cut inves­ti­ții masi­ve, în spe­cial în sec­to­rul eoli­an, Româ­nia fiind ast­fel cea mai acti­vă ţară din Euro­pa de Est în ceea ce pri­veș­te capa­ci­tă­ţi­le nou insta­la­te. Anul aces­ta, pari­ul va fi în dome­ni­ul foto­vol­taic, pia­ța fiind încă la început.

Con­sul­tan­ții Acca­ce, unul din­tre lide­rii din Euro­pa Cen­tra­lă și de Est în zona ser­vi­ci­i­lor de out­so­ur­cing și con­sul­tan­ță, expli­că meca­nis­me­le pe care guver­nul le are la îndemâ­nă pen­tru a încu­ra­ja pro­du­ce­rea de ener­gie ver­de, și ofe­ră com­pa­ni­i­lor un ghid de ges­tio­na­re a cer­ti­fi­ca­te­lor verzi în contabilitate.

La fel ca res­tul sta­te­lor Euro­pe­ne, Româ­nia urmă­reș­te creș­te­rea pro­cen­tu­lui de ener­gie pro­du­să din sur­se rege­ne­ra­bi­le din tota­lul ener­gi­ei pro­du­se în eco­no­mie, țin­ta fiind de 38% pen­tru anul 2020. Pen­tru a atin­ge acest obiec­tiv, guver­ne­le pot imple­men­ta diver­se sis­te­me de pro­mo­va­re care să încu­ra­je­ze com­pa­ni­i­le să pro­du­că, res­pec­tiv să dis­tri­bu­ie ener­gie rege­ne­ra­bi­lă. Româ­nia a optat pen­tru sis­te­mul de cote obligatorii.

Aces­ta este un meca­nism de pro­mo­va­re a ener­gi­ei elec­tri­ce pro­du­se din sur­se rege­ne­ra­bi­le (ener­gia ver­de) prin apli­ca­rea cote­lor anu­a­le obli­ga­to­rii de achi­zi­ţie de cer­ti­fi­ca­te verzi. Legea 220/2008 men­țio­nea­ză, însă, și alte vari­an­te. De pil­dă: aju­toa­re pen­tru inves­ti­ţii, scu­tiri sau redu­ceri de impo­zi­te, ram­bu­r­sări de taxe, sche­me de pro­mo­va­re pri­vind obli­ga­ția de cum­pă­ra­re a ener­gi­ei din sur­se regenerabile.

Citi­ţi con­ti­nu­a­rea pe site-ul Capital.ro, 9 ian.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply