RETROSPECTIVĂ Cele mai importante evenimente economice din 2012

0
199

Eco­no­mia Româ­ni­ei ris­că să rein­tre în rece­siu­ne, leul a atins mini­me isto­ri­ce în vară, iar inves­ti­ţi­i­le au scă­zut dras­tic FOTO SHUTTERSTOCK.

2012 nu a fost un an uşor pen­tru eco­no­mie. Româ­nia a ieşit din rece­siu­ne în pri­mul tri­mes­tru al anu­lui, însă Pro­du­sul Intern Brut a scă­zut în inter­va­lul iulie-sep­tem­brie şi fina­lul de an va adu­ce, cel mai pro­ba­bil, rein­tra­rea în rece­siu­ne. Ten­siu­ni­le poli­ti­ce din vară au dus leul la mini­me isto­ri­ce în raport cu euro şi dola­rul, iar inves­ti­ţi­i­le au scă­zut la un nivel alar­mant.

Sis­te­mul ban­car a fost mar­cat de stag­na­re pe com­po­nen­ta de cre­di­ta­re, însă a fost lovit de două fra­u­de cu pre­ju­di­cii esti­ma­te la pes­te 100 de mili­oa­ne de euro. În rân­dul com­pa­ni­i­lor, insol­venţe­le nu s‑au înmulţit faţă de anul 2011, însă ele au fost mult mai mari. Hidro­e­lec­tri­ca, cea mai mare com­pa­nie de stat, a intrat în vară în insol­venţă şi, ulte­ri­or, con­trac­te­le cu “băieţii deş­te­pţi” au fost denu­nţa­te sau ren­e­go­ci­a­te. Tot din rân­dul com­pa­ni­i­lor, Olt­chim a fost vede­tă în acest an, după ce lici­ta­ţia de pri­va­ti­za­re câş­ti­ga­tă de Dan Dia­co­ne­scu a fost anu­la­tă pen­tru că aces­ta nu a venit cu banii. Dar să le luăm pe rând.

Euro la 4,6481 lei

La înce­pu­tul aces­tui an, un euro era cotat la 4,3219 lei. Trep­tat, leul a pier­dut teren în raport cu mone­da uni­că euro­pea­nă, în prin­ci­pal din cau­za vul­ne­ra­bi­li­tă­ţii pe care o pre­zen­ta eco­no­mia româ­neas­că în con­tex­tul euro­pean, iar mini­mul a fost atins în vară, pe fon­dul ten­siu­ni­lor poli­ti­ce. În peri­oa­da refe­ren­du­mu­lui, euro ajun­se­se să fie cotat la pes­te 4,5 le, cu un maxim isto­rc de 4,6481 lei pe 3 august.

Ulte­ri­or refe­ren­du­mu­lui din vară, cur­sul de schimb s‑a menţi­nut în inter­va­lul 4,45 – 4,55 lei/euro, iar după ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din 9 decem­brie a intrat pe un trend des­cen­dent şi a atins luni, 24 decem­brie, mini­mul ulti­me­lor şap­te luni, res­pec­tiv 4,4231 lei/euro.

Con­ti­nu­a­rea, în Adevarul.ro, 30 dec.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply